Reference: 1540/1993/1

Judgement Details


Date
19/04/2004
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
ABELA NAZZARENO vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DISKRIMINAZZJONI AI TERMINI TAL-KONVENZJONI EWROPEJA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ELEMENTI TA` DISKRIMINAZZJONI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, RIMEDJI DISPONIBBLI GHALL-KSUR TA` - SANZJONI TA` ILLEGALITA`
Summary
Il-Qorti Kostituzzjonali ma tistax tippermetti li jsir agir illegali bhala rimedju ghal allegata vjolazzjoni tad-drittijiet fondamentali tal-bniedem.

Ghall-finijiet ta' l-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni hemm diskriminazzjoni meta persuni f'sitwazzjonijiet sostanzjalment simili jigu trattati b'moddifferenti minghajr ebda raguni oggettiva u ragjonevoli.

Il-Qorti m'ghandiex tasal ghall-konkluzzjoni illi diskriminazzjoni ghandha tigi dikjarata jekk, haddiehor, in kontravvenzjoni tal-ligi, thalla fit-tgawdija ta' xi haga jew stat ta' fatt li jkun kontra l-ligi. Anke jekk, ghall-grazzjata' l-argument, ikun hemm ippruvati kazijiet ta' kontravvenzjonijiet bhal dawn, ma jsegwix illi l-istess drittijiet u libertajiet kostituzzjonali li ssemmew ghandhom jiftiehmu li ghandhom ihaddnu fil-protezzjoni taghhom dak li tigi permessa vjolazzjoni ulterjuri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info