Referenza: 1742/1995/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
02/04/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
CASSAR JOSEPH NOE vs CAVALLO MIRIAM PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KONVENJU, META L-KONVENJU IKUN JAGHLAQ IS-SIBT JEW F`VANKANZA PUBBLIKA - KONVENJU, SA META TRID TIGI PREZENTATA L-ITTRA UFFICJALI AI TERMINI TA` L-ARTIKOLU 1357(2) TAL-KODICI CIVILI
Fil-Qosor
Is-subinciz (2) ta' l-Artikolu 1357 tal-Kodici Civili jipprovdi li l-effetti ta' weghda ta' bejgh jispiccaw meta jaghlaq iz-zmien miftiehem bejn il-partijiet - fil-kaz prezenti allura s-7 ta' Ottubru1995 - "kemm-il darba l-accettant ma jsejjahx lil dak li wieghed, b' att gudizzjarju prezentat qabelma jghaddi z-zmien applikabbli kif intqal qabel sabiex jaghmel il-bejgh u kemm-il darba fil-kaz lidak li wieghed jonqos li jaghmel hekk, it-talba b' citazzjoni sabiex titwettaq il-weghda ma tigix ipprezentata fi zmien tletin jum minn meta jaghlaq l-imsemmi zmien";

Huwa pacifiku illi t-terminu anki meta mhux essenzjali ghan-natura tal-kuntratt jibqa' xorta wahda mill-kondizzjonijiet l-aktar importanti fil-formazzjoni tal-vinkolu kontrattwali. Dan hu maggorment hekk fil-kaz ta' promessa ta' bejgh tant li, fejn it-terminu ma jkunx espressament pattwit bejn il-kontraenti, hi l-ligi stessli tissupplixxi ghal dan in-nuqqas billi tipprefiggi terminu ta' tliet xhur. Fir-rigward tezisti gurisprudenza konfliggenti jekk dan it-terminu kellux jitqies wiehed ta' preskrizzjoni jew ta' dekadenza. Fil-kaz ta' konvenji fejn il-kontraenti jkunu stipulaw zmien determinat jidher li l-gurisprudenza l-aktar ricenti tqis dan it-terminu bhala wiehed ta' dekadenza ghaliex dan kien jiddependi unikament mill-volonta tal-partijiet u ma kienx johrog ex lege;

L-interpellazzjoni gjudizzjarja issir statutorjament mehtiega f' kull kaz qabel jaghlaq iz-zmien tal-konvenju biex jigu preservati l-effetti tal-weghda fih kontenuta, hi biss mahsuba biex il-kontraent li jixtieq li tali weghda tigi onorata jippreserva d-drittijiet tieghu fil-konfront tal-kontraent l-iehor billi jpoggih in mora. Japplika allura d-dispost ta' l-Artikolu 889 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili li jipprovdi li l-iskop ta' l-ittra ufficcjali huwa biex iqieghed lil haddiehor f' mala fidi jew biex izomm shah il-jeddijiet tieghu nnifsu.";

In linea ta' massima jinsab akkolt illi "meta jaghlaq iz-zmien li l-konvenju jibqa' jorbot, u ebda wahda mill-partijiet ma tkun hadet il-passi mehtiega sabiexiggieghel lill-parti l-ohra jersaq ghall-kuntratt ta' bejgh u xiri, il-konvenju jitlef l-effikacja tieghu u dakinhar li jiskadi l-partijiet jergghu lura ghall-istatus ante quo".

L-Artikolu 1076(1) tal-Kodici Civili dwar l-obbligazzjonijiet bi zmien jipprovdi fil-provisio tieghu illi "jekk l-ahhar jum taz-zmien ikun ta' vakanza pubblika, iz-zmien ma jitqiesx maghluq qabel ma jghaddi l-ewweljum ta' wara li ma jkunx vakanza pubblika". X' inhuma granet ta' vakanza pubblika jinsab determinat fl-Artikolu 109 tal-Kapitolu 12 ghal liema nsibu referenza specifika fis-subinciz (2) ta' l-Artikolu 1076 tal-Kapitolu 16. Jigifieri dawk il-granet li fihom ma tista' tinzamm ebda seduta ordinarja tal-qorti;

Kif inhu maghruf it-termini procedurali huma jew legali ossija gudizzjarji, ghaximposti mil-ligi jew gudizzjali, ghax imposti mill-Qorti. Meta ma humiex perentorji z-zmenijiet legali jistghu jigu mgedda kif dispost fl-Artikolu 106 tal-Kapitolu 12; fil-kaz ta' termini gudizzjalili ma jkunux perentorji dawn jistghu jigu prorogati basta li t-talba ssir qabel ma jiskadi t-terminu.

Issa l-Artikolu 109 tal-Kapitolu 12 irid jinqara unitament ma' l-Artikolu 108 ta' l-istessKapitolu li jippreskrivi wkoll illi "jekk l-ahhar jum ta' xi terminu legali jew gudizzjarju jkun xijum minn dawk ('is-Sibt jew granet ta' vakanzi pubblici'), it-terminu ghandu jitqies li jiskadi fil-jum li jigi minnufih wara li ma jkunx wiehed minn dawk il-jiem." Li jfisser illi meta l-ahhar gurnata tinzerta li mhix gurnata tax-xoghol allura t-terminu jaghlaq fl-ewwel gurnata tax-xoghol li jkunimiss u fil-hin li jaghlaq ir-Registru.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni