Referenza: 1682/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/03/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
VALENZIA GEOFFREY
Partijiet
GALEA DR PHILIP ET vs TIGNE' DEVELOPMENT CO LTD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPLIKAZZJONI GHAL PERMESS TAL-IZVILUPP, MINN META JIBDA JIDDEKORRI Z-ZMIEN SABIEX ISIRU OGGEZZJONIJIET MINN TERZI INTERESSATI - APPLIKAZZJONI GHAL PERMESS TAL-IZVILUPP, TWAHHIL TAS-SITE NOTICE - INTERESS GURIDIKU, BINI MHUX SKOND IL-PERMESS - INTERESS GURIDIKU, KONTESTAZZJONI TA` PERMESS JEW LICENZJA KONCESSI LIL TERZ - SERVITU`, GHAL UTILITA` PRIVATA - SERVITU`, GHAL UTILITA` PUBBLIKA - SERVITU`, LIGIJIET SPECJALI U REGOLAMENTI TAL-BINI - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, ARTIKOLU 469A ESKLUZ MINN MODI TA` KONTESTAZZJONI JEW RIMEDJI MOGHTIJA MINN LIGIJIET AD HOC
Fil-Qosor
Biex tinholoq servitu` legali huwa mehtieg li din torigina minn Ligi u jrid ikollok sitwazzjoni fejnpiz ossia limitazzjoni tad-dritt ta' proprjetà tigi imposta fuq fond servjenti a vantagg ta' fond dominanti (din hija karatteristika ta' kull tip ta' servitù). Certament ma jistax jinghad li kull ligi ta' natura pubblika tohloq drittijiet ta' natura privata.

L-eventwali servitù legali li talvolta tinholoq minn xi ligi ad hoc ma tkunx tista' sservi bhala bazi ta' azzjoni taht l-Artikolu 469A tal-Kap. 12. Permess ghall-izvilupp dejjem jinhareg "saving third party rights". Il-fatt li jinhareg permess li b'xi mod jilledi servitù ta' terzi bl-ebda mod ma jirrendi dak il-permess null. Se mai it-titolari ta' dik is-servitù ikollu dritt li jittutela dak id-dritt b'azzjoni petitorja izda danindipendentement mill-validità tal-permess; u dan ir-ragunament jghodd ghal kull tip ta' servitù, kemm dawk konvenzjonali kif ukoll dawk legali.

L-ottjeniment o meno ta' permess jew awtorizzazzjoni ta' natura amministrattiva ma jincidix fuq id-drittijiet ta' terzi. Ghalhekk dikjarazzjoni libini mhux kopert minn permess ma hija ta' ebda beneficcju.

L-Artikolu 469A(4) tal-Kap. 12 jiddisponi li:

"(4) Id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma ghandhomx japplikaw meta l-modta' kontestazzjoni jew ta' ksib ta' rimedju dwar xi att amministrattiv partikolari quddiem qorti jewtribunal jigi provdut dwaru f'xi ligi ohra."

A contrario sensu, meta tali rimedju ma jkunx disponibbli jew ghax il-ligi ma tkunx tipprovdi ghalih, jew ghax ma jkunx disponibbli ghal raguni ohra lil hinn mill-kontroll ta' min ikun qieghed jikkontesta l-ghemil amministrattiv, japplika l-Artikolu 469A.

Il-Kap. 356 jipprovdi makkinarju legali sabiex terz interessat ikun jista' jopponil-hrug ta' permess favur persuna ohra. L-atturi hawnhekk sostnew li l-allegata irregolarità fix-xandir ta' l-avviz fis-sit de quo cahhdithom minn tali rimedju.

L-Artikolu 469A(4) ma jghid xejndwar din il-possibilità. Kull ma jghid huwa li jekk ligi ohra toffri rimedju l-Art 469A ma japplikax. Madanakollu il-Qorti tifhem li jekk ir-rimedju moghti minn Ligi ma jkunx disponibbli ghal xi raguni li mhiex fill-kontroll tal-parti interessata, l-Artikolu 469A ghandu japplika.

Jekk l-atturi jipprovaw li huma ma utilizzawx ir-rimedju moghti lilhom mill-Kap. 356 ghal raguni valida allurar-rimedju taht l-Artikolu 469A ikun disponibbli.

L-Artikolu 32(4) ta' l-Att dwar l-Ippjanarta' l-Izvilupp jghid l-proposta ta' zvilupp u l-isem ta' min japplika ghandhom jigu "pubblikati fl-istampa lokali u mxandra b'avviz fis-sit." Il-Ligi tghid biss li l-avviz ossia s-"site notice" iridjitwahhal fis-sit. Minn imkien ma jirrizulta li l-avviz ghandu necessarjament jitwahhal fi triq pubblika u li t-twahhil ma jistax jitwahhal fi triq privata li hija accessibbli ghall-pubbliku. Mill-banda l-ohra l-uzu tal-kelma "mxandra" ghandu ghal anqas tindika li s-"site notice" trid tittwahal f'post fejn il-pubbliku jkun jista' jaraha.

Il-Ligi tmur lil hinn mis-semplici xandir tad-dettalji indikati fl-artikolu 32(4) permezz tas-"site notice" izda tistipula wkoll li l-istess dettalji jigu pubblikati fl-istampa lokali.

Il-legislatur, fl-Artikolu 32(4) ried jiddistingwi bejn ix-xandir tas-"site notice" u l-pubblikazzjoni fl-istampa lokali. L-Artikolu 32(5) jiddisponi tassattivament li terz interessat jista' jintervjeni bl-opposizzjoni tieghu ghall-hrug tal-permess fi zmien hmistax-il jum mill-pubblikazzjoni. Fin-nuqqas, it-terz interessat jitlef id-dritt ta' intervent.

It-terminu ta' hmistax-il jum sabiex issir "third party objection" jibda jiddekorri indipendentement mit-twahhil tas-site notice. Jista' jaghti l-kaz li, per ezempju, ssir il-pubblikazzjoni fl-istampa lokali (b'hekk jibda jiddekorri t-terminu) umbaghad is-site notice titwahhal ferm wara li jkun skada t-terminu ghall-intervent. Intervent wara t-twahhil tas-"site notice" ikun fuori termine u bhalatali inammissibbli indipendentement minn kull konsiderazzjoni ohra: dak li hu relevanti huwa l-pubblikazzjoni fl-istampa lokali.

Ghall-finijiet tal-gustifikazzjoni mehtiega ghall-iskopijiet tal-artikolu 469A mhux daqstant relevanti fejn u kif twahhlet is-site notice.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni