Reference: 6/2001/1

Judgement Details


Date
30/04/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs SCERRI ALEXANDER
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI - INTOSSIKAZZJONI - PROCEDURI KRIMINALI, SENTENZA SOSPIZA - REAT, ELEMENT FORMALI - REAT, ELEMENT MATERJALI
Summary
Meta l-Qorti tkun qed titratta mal-hati dwar sentenza sospiza li tkun ghadha ma bdietx issehh, u taghmel ordni bis-sahha tas-subartikolu (I) tal-Artikolu 28B, il-Qorti ghandha tapplika d-disposizzjonijiet tal-paragrafu (b) tal-Artikolu 17 u taghti zmien wiehed ta' prigunerija ghar-reat originali u ghar-reat l-iehor.

Meta wiehed jirregistra ammissjoni ikun qieghed jassumi r-responsabbilta`penali kollha ta' dak li jkun qed jigi akkuzat bih, fis-sens li jkun qed jammetti mhux biss l-element materjali tar-reat in kwistjoni izda anke l-element formali tieghu. Ma jistax, ghalhekk, wiehed jammetti imbghad wara jghid li kien hemm xi forma ta' karenza ta' l-element formali rikjest ghal dak ir-reat.

Fil-ligi taghna, ir-regola hi li s-sokor (li jinkludi intossikazzjoni permezz ta' narkotici jew drogi) ma jistax jingieb bhala eccezzjoni kontra akkuza kriminali (ara s-subartikoli (1)u (5) tal-Artikolu 34 tal-Kodici Kriminali). Dan ifisser li, dejjem bhala regola, is-sokor la hi cirkostanza skuzanti u anqas cirkostanza skriminanti. Anzi c-cirkostanza tas-sokor tista', u f'certi kazi ghandha, titqies bhala cirkostanza aggravanti, bhal fil-kaz ta' min imiss l-alkohol meta jaf limeta jaghmel hekk jibda jitbellah u jikser il-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info