Reference: 314/1999/1

Judgement Details


Date
16/03/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs CASSAR JEAN CLAUDE, AGIUS GORDON, MIFSUD SANDRO, CINI JOSEPH, BORG RAYMOND, SPITERI DAVID, AQUILINA LONGINO, BEN DUOI BASHIR HOHTAR, SPITERI MELCHIOR, DALTON ADRIAN, BORG JASON LEE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ARREST PREVENTIV - HARBA MINN POST TA` KUSTODJA - HARBA MINN POST TA` KUSTODJA, AGGRAVATA BL-UZU TA` VJOLENZA - VJOLENZA FUQ IL-PERSUNA
Summary
Taht vjolenza fuq il-persuna hija kompriza kull forma ta' "via di fatto", kull forma ta'theddida, intenzjonati biex jinfluwixxu, anke moralment, fuq min ikun qed jikkustodixxi lil min jaghmel dawk l-atti, bhal ma huma il-gwardjani tal-habs

Fil-kaz tal-harba aggravata bl-uzu tal-vjolenza fuq il-persuna jew fuq il-post ta'kustodja jew ta'piena, dan ir-reat huwa kompletat fl-elementi kollha tieghu appena tigi uzata din il-vjolenza sabiex il-persuna mizmuma tohrog mill-post fejn qed tinzamm,u dan anke jekk dik l-azzjoni ma twassalx effettivament biex dik l-istess persuna tohrog ghall-kollox mill-ambjent totali jew shih, bhal ma hu l-habs qabel ma tigi mrazzna mill-gwardjani. L-element tal-liberta' tal-persuna ma japplikax fil-kaz tal-harba aggravata minn post ta'kustodja jew ta'piena,izda japplika biss fil-kaz tal-harba semplici mill-habs.

Sabiex ikun hemm dan it-tnaqqis taz-zmien ta' l-arrest preventiv, il-Qorti ghandha tordna hekk specifikament fis-sentenza taghha. Jekkma ssemmiehx, dan ma jfissirx li l-Qorti tkun naqset li ssemmieh b'kapricc jew ghaliex insiet. Ifisser biss li l-Qorti hasset, tenut kont tac-cirkostanzi partikolari tal-kaz, li m'ghandhiex tordna liz-zmien ta' l-arrest preventiv jigi mnaqqas mill-piena karcerarja nflitta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info