Reference: 142/2003

Judgement Details


Date
18/03/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs SCICLUNA GRAZIO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RICEVUTA FISKALI, F`LIEMA MUMENT GHANDHA TINHAREG - RICEVUTA FISKALI, NUQQAS TA` HRUG TA` - SENTENZA, ELEMENTI ESSENZJALI TA` SENTENZA TAL-QORTI TAL-MAGISTRATI BHALA QORTI TA` GUDIKATURA KRIMINALI
Summary
Fil-kaz ta' sentenza tal-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali dak li hu mehtieghu li dik is-sentenza jkun fiha il-fatti li taghhom l-imputat ikun gie misjub hati, il-piena erogata u l-artikolu tal-ligi li jikkontempla r-reat - Artikolu 382 tal-Kap. 9. Differentement il-ligi tipprovdi ghal, per ezempju, decizjoni tal-Qorti ta' l-Appell Kriminali u tal-Qorti Kriminali "li bihatigi deciza kwistjoni ta' ligi" - Artikolu 662(2) ta' l-imsemmi Kodici Kriminali.

Ir-regolament 3 tal-Avviz Legali 87/1997 kien car fil-portata tieghu: l-ircevuta fiskali permezz tal-cash register kellha tinhareg fil-mument li jsir il-hlas u mhux f'xi hin wara; altrimenti wiehed ikun qed jaghti lok ghal abbuzi b'dannu ghall-erarju pubbliku. Jekk l-appellanti dak il-hin ma setghetx tohrog ricevuta fiskali lit-tieni klienta ghax il-cash register kien qed jintuza biex tgahmel il-kont tal-ewwel wahda, hi kellha dak il-hin ma taccettax it-tnejn u erbghin centezmu u tghid lit-tieni klienta biex tistenna sakemm tkun f'posizzjoni li tottempera ruhha mal-ligi. Il-posizzjoni kienet tkun differenti li kieku, minghajr il-kunsens tal-appellanti, it-tieni klienta hallitilha l-flus fuq il-bank u telqet 'l barra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info