Reference: 1788/1998/1

Judgement Details


Date
15/03/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
ATTARD MARGARET vs SPITERI BAILEY DR. IAN ET NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GURISDIZZJONI, HWEJJEG LI QEGHDIN JEW LI JINSABU F`MALTA - SUCCESSJONI, EREDITA` HIJA UNIVERSITAS RERUM
Summary
Kull Qorti ghandha l-gurisdizzjoni fuq il-beni li jkunu jezistu fil-limiti territorjali taghha - dakli jgib ghall-konsegwenza li jistghu jsiru diversi aperturi tas-successjoni u likwidazzjoni seperatament f'kull post fejn ikunu jinstabu xi beni, minghajr ma jkun bl-ebda mod prezunt li l-partijiet ikunu qeghdin jaccettaw bhala perfetta, kompleta u finali ebda wahda minnhom fl-ipotesijiet kontemplati fuq;

Illi kwindi l-likwidazzjoni u divizjoni tkun tista' ssir fir-rigward biss ta' l-oggetti u hwejjeg - sew li jinstabu f'Malta, sew li jinstabu barra - imsemmijin mill-partijiet; salvi d-drittijiet rispettivi tal-kontendenti ghal dawk li ma jissemmewx.

Eredita` hija universitas rerum. L-Artikolu 742(1)(c) tal-Kap. 12 jiddisponi li l-Qrati Maltin ghandhom gurisdizzjoni f'kawzi rigwardanti "kull persuna, f'kawza dwar hwejjeg li qeghdin jew li jinsabu f'Malta" Ghalhekk meta partiminn assi ereditarju tinsab Malta l-Qrati lokali ghandhom gurisdizzjoni, li pero` tista' tkun konkorrenti ma dik ta' qrati barranin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info