Reference: 303/1996/1

Judgement Details


Date
16/03/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
CAMILLERI VINCENT ET vs AQUILINA GAETANA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, PUNTI MHUX SOLLEVATI FIN-NOTA TA` L-ECCEZZJONIJIET - SERVITU`, DRITT TA` PASSAGG F`KAZ TA` FOND LI JSIR MAGHLUQ MINN KULL NAHA WARA BEJGH, PERMUTA JEW DIVIZJONI
Summary
Eccezzjoni li tigi sollevata mill-konvenut tkun inkorportata f'nota tal-eccezzjonijiet akkompanjatab'dikjarazzjoni guramentata mill-parti jew wahda mill-partijiet li tkun qed tressaqha (vide Art. 158). Mhux hekk biss talli l-ligi trid li kopja identika ta' din in-nota tal-eccezzjonijiet "tigi notifikata permezz tar-registru lill-attur jew lill-avukat tieghu." Dan ghaliex in-nota tal-eccezzjonijiet tinkwadra l-linja difenzjonali tal-konvenut ghat-talbiet li jkunu saru fic-citazzjoni u mhux korrett u lanqas ma ghandu jigi permess li, fi stadju inoltrat tal-kawza meta l-istadju tal-provi jkun maghluq u meta din tithalla ghas-sottomissjonijiet orali jew biex jigu prezentati noti tal-osservazzjonijiet, l-kontro-parti tigi rinfaccata b'linja difenzjonali gdida minghajr ma jigu osservati r-regoli procedurali.

L-Artikolu 447 jipprovdi li "Is-sid li l-fond tieghu m'ghandux hrug fuq it-triq pubblika, jista' jgieghel lis-sidien tal-fondi ta' ma' genbu li jaghtuh il-moghdija mehtiega, bi hlas ta' kumpens proporzjonat ghall-hsara li ggib dik il-moghdija." Dan id-dritt, skond l-Arftikolu 448, huwa wkoll moghti lill-sid fond "Jekk il-fond ikun sar maghluq minn kull naha minhabba bejgh, tpartit, jew qasma" fliema kaz il-moghdija "bir-rigel, bil-bhima jew bil-karrettun" ghandha tinghata "minghajr l-ebda indennizz."

Is-sentenza appellata iddisponiet li l-moghdija li ghandha tinghata lill-atturi ghandha tkun bl-ingenji u bil-vetturi. Dana, skond l-appellanti, jmur kontra l-kelma tal-ligi billi l-Artikolu 448 jitkellem biss dwar moghtdija bir-rigel, bil-bhima jew bil-karrettun. L-artikolu in kwistjoni ilu hemm minn meta giet promulgata l-Ordinanza VII ta' l-1868 ucioe` meta vetturi u ingenji tar-raba' ma kienux ghadhom jezistu. Huwa d-dmir tal-Qorti li tapplikal-ligi skond l-ezigenzi tal-hajja li tkun tezisti fiz-zmienijiet meta l-ligi tigi applikata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info