Reference: 47/2000/1

Judgement Details


Date
10/03/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GASAN JOSEPH ANTHONY ET vs HIX LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, ELEMENTI MEHTIEGA SABIEX GARAGE JEW REMISSA JIKKWALIFIKAW BHALA HANUT GHALL-FINIJIET TAL-KAP. 69 TAL-LIGIJIET TA` MALTA - LOKAZZJONI, NON USO FIL-KAZ TA` HANUT - TNAQQIS TA` ATTIVITA` KUMMERCJALI - LOKAZZJONI, NON USO FIL-KAZ TA` MAHZEN - LOKAZZJONI, PROTEZZJONI TA` KIRJA TA` MAHZEN TAHT IL-KAP. 69
Summary
Ma jistghax ikun hemm kuntrast illi l-oggett tal-ligi skond l-istess definizzjoni li l-Kap 69 jaghtilill-kelma "hanut" kien dak li, bl-inkluzjoni ta' "store", l-legislatur jaghti mizura ta' sigurta`ta' detenzjoni lill-kerrej ta' fond adebit ghal dan l-uzu.

Minn naha l-ohra, u fit-tieni lok,"il-ligi tal-kera meta semmiet il-mahzen bhala fond protett minn dik il-ligi ma riedetx tinkludi f'din il-klassifika ta' fondi kwalunkwe fond fejn wiehed jerfa' xi affarijiet, ikunu x'ikunu, imma riedet tikkomprendi fondi konnessi man-negozju, jew ahjar fondi li huma "mahzen" fejn wiehed izomm il-merkanzija tan-negozju tieghu".

Huwa pacifikament ricevut illi negozju jimporta attivita` kummercjali anke jekk fuq skala ridotta u mhux okkazjoni sporadika ta' bejgh. Anke kieku allura kellu jigi accettat illi l-mobilja mahzuna fil-fond in ezami kienet intiza biex tinbiegh, certament is-socjeta` appellanti naqset milli ggib imbaghad prova sodisfacenti tal-frekwenza ta' dan is-suppost bejgh. Inversament, jidher li dawn l-istess oggetti huma tabilhaqq, kif konstatat minn xi membri teknici, antikalji invendibbli. Li jfisser taht dawn ic-cirkostanzi illi l-fond ma ghandux jimmerita t-trattament specjali ta' favur illi l-ligi taghti lill-"hwienet".

Anke jekk inhu veru wkoll illimhux prattikabbli li jigi determinat 'a priori' kemm zmien irid jigi precizat biex jista' jinghad lijezisti nuqqas ta' uzu, eppure meta dan in-nuqqas ta' attivita` kummercjali jigi valutat fil-kwadrutar-raguni tan-nuqqas, ma jistghax jinghad illi t-tul ta' zmien kien determinat minn xi gustifikazzjoni ragonevoli. Tul ta' zmien allura li fih l-fond inzamm maghluq u ma kienet qed tigi kondotta l-ebda attivita` kummercjali minnu. Tali cirkostanzi verosimilment jaghtu lok ghall-abbandun u allurajillegittimaw id-dritt tal-lokatur li jiehu taht idejh il-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info