Reference: 1692/1996/1

Judgement Details


Date
27/02/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
SPITERI DOMENICO SAVIO SIVE SAVIO vs ONOR. PRIM' MINISTRU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATTI GUDIZZJALI, HTIEGA TA` ITTRA UFFICJALI JEW PROTEST QABEL LI TIPPRECEDI ATTI GUDIZZJARJI LI JIBDEW PROCEDIMENTI KONTRA L-GVERN ECC - ATTI GUDIZZJALI, HTIEGA TA` ITTRA UFFICJALI JEW PROTEST QABEL LI TIPPRECEDI ATTI GUDIZZJARJI LI JIBDEW PROCEDIMENTI KONTRA L-GVERN ECC - KIF ID-DIFETT JISTA` JIGI SANAT
Summary
Minn ezami ta' l-Artikolu 460 tal-Kap. 12 johrog bic-car li l-legislatur ried jimponi tassattivamentl-obbligu li ebda att gudizzjarju, fosthom wiehed bhac-citazzjoni ta' l-attur, ma jista' jigi pprezentat hlief wara li jghaddu ghaxart ijiem min-notifika kontra l-Gvern jew dik l-awtorita` jew persuna kif hemm imsemmi fil-ligi stess, ta' ittra ufficcjali jew ta' protest li fih il-pretensjoni jew it-talba tigi mfissra b'mod car.

Possibilment tali difett jista' jigi sanat bic-cessjoni tal-kawza fil-konfront tal-persuni jew entitajiet li fil-konfront taghhom kellha tigi prezentata l-ittra ufficjali. Izda hawn l-attur ceda biss l-appell fil-konfront ta' dawk il-persuni li kellhom jigu notifikati bl-ittra ufficjali u baqa' jinsisti fuq ir-revoka tas-sentenza appellata fil-konfront tal-konvenuti rimanenti.

Il-Qorti irriteniet li l-ligi taghna ma tikkoncedix derogi ghal dan l-obbligu procedurali u ghalhekk mhux lecitu la ghall-Qorti, u wisq anqas ghal xi wahda mill-partijiet fil-kawza, li att gudizzjarju jigi spezzettat f'diversi kompartimenti u fejn f'kompartiment jigi accettat li l-att ta' procediment kien wiehed irritu u null u fl-iehor tintalab dikjarazzjoni bl-oppost.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info