Reference: 1184/2002/1

Judgement Details


Date
25/02/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CARUANA PAUL ET vs CONNELL NORMAN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, SA LIEMA STADJU TAL-KAWZA TISTA` TIGI SOLLEVATA INKOMPETENZA RATIONAE VALORIS JEW RATIONAE MATERIAE - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, KOMPETENZA RATIONAE VALORIS - INTERPRETAZZJONI TA` KUNTRATT - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, KUNCETT TA` EKWITA`
Summary
Mhix korretta s-sottomissjoni generika illi ghax imsejjah biex jinterpreta kuntratt ta' ftehim, allura t-Tribunal ma ghandux kompetenza. Din il-limitazzjoni ma hi bl-ebda mod bazata fil-ligi. Certament, fil-limiti tal-kompetenza tieghu, t-Tribunal kien hieles li jinterpreta ftehim ghall-finijiet tad-determinazzjoni tal-vertenza jew biex jara jekk jikkonkorrux ragunijiet li jiggustifikaw, jew le,il-kompetenza tieghu. Dan avut rigward tal-materja, valur u grad.

L-eccezzjonijiet ta' inkompetenza ma jistghux jinghataw u lanqas ma jistghu jigu ddikjarati "ex officio", f'qorti fi grad ta'appell". Inkompetenza relattiva ghax-xorta jew il-valur tal-haga li tkun fil-kwistjoni.

L-ekwita` minnha nfisha trid li ssir gustizzja u jekk ikun jezisti dritt li jiskaturixxi minn obbligazzjoni assunta legalment u li tirrizulta jew minn xi disposizzjoni kontrattwali regolarment konvenutau accettata bejn il-kontendenti, l-ekwita` trid illi dik id-disposizzjoni, dik l-obbligazzjoni, mhuxbiss tigi onorata, imma tigi protetta mi-Tribunal ghal Talbiet Zghar, li wara kollox, qieghed hemmbiex jaghmel gustizzja. Ikun l-akbar kontro-sens li jinghad illi minhabba konsiderazzjonijiet ohra,li fil-fehma tat-Tribunal ghat-Talbiet iz-Zghar ikunu importanti, drittijiet legali jigu skartati uaddirittura injorati jew negati meta huwa evidenti illi dan ma jkun xejn hlief illegalita` li minnha nfisha ma hiex konfacenti u kompatibbli mal-kuncett ta' ekwita`.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info