Reference: 260/1993/1

Judgement Details


Date
19/02/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
GELLEL MICHAEL vs BORDA FRANK ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO DAMNO TEMUTO, ELEMENTI TA` - DRITT TA` PROPRJETA`, LIMITI TA`
Summary
Proprjetarju ta' fond, daqs kemm ghandu dritt igawdi mill-proprjeta' tieghu, daqstant iehor jista' jhalli l-proprjeta' tieghu fi stat ta' abbandun.

Hadd ma jista' jindahal kif u meta proprjetarju jizviluppa l-proprjeta' tieghu, u jekk ma jridx jizviluppa dik l-art, ebda cittadin iehor ma jista' jindahallu.

L-artikolu 539 tal-Kodici Civili jiddisponi illi:

"min bir-ragun jibza'li tista, minn waqt ghall-iehor, tigri hsara kbira f'fond jew hag'ohra fil-pussess tieghu, minn bini, sigra jew hag'ohra, jista' jaghmel kawza u jitlob, skond ic-cirkustanzi, illi jigu mehuda l-passi mehtiega sabiex jitnehha l-periklu, jew illi l-gar ikun imgieghel jaghti garanzija ghall-hsarat lil-attur jista' jbati."

Il-fatt li l-fond huwa antik, u li l-hsara setghet grat biz-zmien u mhux htija tas-sid, mhux rilevanti, ghax is-sid xorta wahda ghandu l-obbligu li jara li l-proprjeta'tieghu ma tkunx kagun ta' hsara ghal terzi.

Il-fatt li l-fond ghandu hsarat kbar u li jinvolvu spejjez kbar biex jigu imsewwija, lanqas ma hu rilevanti, ghax proprjetarju jrid jaghmel dak kollumehtieg biex jassigura li l-proprjeta' tieghu ma taghmilx hsara ghal jedd tat-terzi inkwilini li jgawdu l-proprjeta' bla xkiel u hsara. Anke jekk ix-xoghol ta' tiswija jkun jirrekjedi t-twaqqih u r-rikostruzzjoni tal-fond da parti tal-proprjetarju, dan xorta wahda jkun obbligat li jaghmlu, jekk danikun l-uniku mod kif tista' tigi evitata hsara lil terzi. F'dan il-kaz, pero', ma jidhrix li dan humehtieg, ghax il-periti tekinici mahtura mill-Qorti pproponew xogholijiet ta' tiswija li ghandhom isiru biex jigi evitat hsara lill-attur; dawn ix-xogholijiet, ghandhom, ghalhekk, jigu esegwiti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info