Referenza: 2747/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/02/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
MUSCAT CATHERINE vs GAFA FELIX
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA, ANNULLABBLI, PERO` MHUX NULL AB INITIO, JEKK WIEHED MILL-KONJUGI MA JAGHTIX IL-KUNSENS TIEGHU - ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA, MA JORBOTX LILL-KOMUNJONI TA` L-AKKWISTI META JSIR BIL-KUNSENS TA` WIEHED MILL-MIZZEWGIN BISS - ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA, WIEHED MILL-KONJUGI JISTA` JORBOT L-ASSI TAL-KOMUNJONI - KOMUNJONI TA` L-AKKWISTI, ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA MAGHMUL BIL-KUNSENS TA` WIEHED MILL-MIZZEWGIN BISS - LOKAZZJONI, DEFINIZZJONI TA` FOND - KIRJA TA` AMBJENTI INTERNI FORMANTI PARTI MINN FOND IEHOR
Fil-Qosor
F'din il-kawza l-attrici talbet l-izgumbrament tal-konvenut li kien qieghed jokkupa parti mir-residenza taghha fuq il-bazi li l-istess okkupazzjoni kienet bla titolu.

Il-konvenut eccepixxa titolu ta' lokazzjoni protett ai termini tal-Kap. 69.

L-ewwel Qorti irriteniet illi l-kiri in kwistjoni, kien wiehed sui generis ghax kien ta' ambjenti interni fil-fond ta' l-attrici, u mhux fond maqtugh ghalih: l-ambjenti mikrija huma 'parti minn dar akbar'. Kiri bhal dak ma hux imhares tahtil-ligijiet tal-kera, u ghalhekk is-sid ma kellha ebda obbligazzjoni li ggedded il-kiri meta jintemm. Il-Qorti ikkonkludiet li kien inghata kongedo skon dil-Ligi u ordnat l-izgumbrament.

Il-Qorti ta' l-Appell zammet access tal-fond in kwistjoni u waslet ghal konkluzjoni differenti.

Il-Qorti ta' l-Appell qieset wara li sar l-imsemmi access illi dik il-parti tal-fond fil-pussess tal-konvenut kienet ta' entità tali illi fihom almenu l-minimu ta' facilitajiet illi wiehed jistenna f'post ta' abitazzjoni u segregati.

Ghalhekk il-Qorti ikkonkludiet li tali ambjenti minn naha wahda jikkwalifikaw bhala 'fond' ai termini ta' l-Artikolu 2 tal-Kap. 69 u, min-naha l-ohra m'humiex eskluzi mid-definizzjoni ta' 'kirja' ai termini tac-citat Artikolu 44(1)(b) ta' l-istess Kap. 69.

Il-Qorti ghamlet ukoll referenza ghall- Ordinanza li Trazzan il-Kera fuq id-Djar (Kap. 116) u senjatament ghall-Artikolu 2 ta' l-imsemmi Kap. 116 li jaghti s-segwenti definizzjoni ta' "dar":

"'dar' tfisser bini, sehem minn bini mikri ghalih, jew kamra mikrija ghaliha, li jkunu mikrija l-aktar bhala dar jew imkien fejn wiehed joqghod u tfisser ukoll art imdahhla mal-lok mikri, izda ma tfissirx bini, sehem minn bini jew kamra meta dawn ikunu mqabblin flimikien ma' raba'".

Tqajjem il-punt li l-kirja in kwistjoni kienet saret mir-ragel ta' l-attrici minghajr il-kunsens taghha. Il-Qorti qieset li tali nuqqas ma kienx igib ir-rizultat awtomatiku tan-nullità ta' l-istess kirja ghaliex, ai termini ta' l-Artikolu 1326(1) tal-Kodici Civili, atti bhal ma hija l-kirja in kwistjoni "jistghu jkunu annullati", mill-parti illi ma tkunx tat tali kunsens. Hawnhekk izda ma kienet giet intentata ebda azzjoni ta' annullament u allura l-Qorti qieset il-kirja bhala vinkolanti fuq il-komunjoni ta' l-akkwisti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni