Reference: 521/1995/3

Judgement Details


Date
13/02/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
CALLEJA MARY ET vs SCERRI FRANCIS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
SUCCESSJONI, IL-QORTI TISTA` TIPPREFIGGI TERMINU SABIEX EREDI NOMINAT JIDDIKJARA JEKK IKUNX SER JACCETTA L-WIRT JEW LE
Summary
Ghalkemm l-Artikolu 845(1) tal-Kodici Civili jiddisponi, inter alia, li l-azzjoni biex tintalab il-legittima tispicca bl-gheluq ta' ghaxar snin mill-mewt tal-ftuh tas-successjoni, dan ma jfissirx lil-Qorti ma tistax tipprefiggi terminu biex persuna nominata eredi tiddikjara jekk ser taccettax il-wirt jew le. Din il-fakolta' hija moghtija espressament fl-Artikoli 882 sa 884.

Illi skondl-Artikolu 882 jekk werriet fi zmien tlett xhur, jew fi zmien iehor li jkun mgedded, mill-ftuh tas-successjoni jew minn dak in-nhar li jsir jaf li l-wirt imiss lilu, ma jkunx beda jew lesta l-inventarju "huwa jitqies li accetta l-wirt minghajr il-beneficcju ta' l-inventarju"; u l-Artikolu 884 jiddisponi li jekk ikun hemm talba gudizzjarja kontra werriet illi fil-fat ma jkollux l-assi tal-wirt f'idejh u ma jkunx indahal fih, iz-zmien fuq indikat "sabiex hu jaghmel l-inventarju u jahsihba jekk ghandux jaccetta jew le, jibdew ghaddejjin biss mill-gurnata li tigi moghtija mill-Qorti." L-istessArtikolu fis-sub inciz [2] ikompli jiddisponi li fejn ma hemmx talba gudizzjarja il-perijodu koncesslill-werriet sabiex jaghmel l-inventarju huwa estiz sa l-ahhar tal-perijodu preskrittiv id-dritt ghall-accettazzjoni tal-eredita'.

Illi mill-premess ghandu jirrizulta car u logiku li fejn hemmtalba gudizzjarja d-dritt u l-werriet ma jkunx indahal fil-wirt, it-terminu sabiex jaghmel l-inventarju u "jahsiba jekk ghandux jaccetta [il-wirt] jew le" jibda jiddekorri mill-gurnata li tipprefiggil-Qorti u fil-kaz li l-werriet koncernat, bhal fil-kaz odjern, ihalli dan it-terminu u t-terminu ulterjuri indikati fl-artikolu 882 jiskadu inutilment, allura jiskatta fil-konfront tieghu dak kontemplat fl-istess artikolu u cioe' "huwa jitqies li accetta l-wirt minghajr il-beneficju tal-inventarju".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info