Referenza: 572/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
13/02/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CUSCHIERI NOEL
Partijiet
MICALLEF LINO PRO ET NOE vs BANK OF VALLETTA PLC
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
MANDAT TA` SEKWESTRU, LIEMA HWEJJEG HUMA MILQUTA - MANDAT TA` SEKWESTRU, RIMEDJI DISPONIBBLI LIS-SEKWESTRANT KONTRA SEKWESTRATARJU LI JINJORA ORDNI TAL-QORTI
Fil-Qosor
L-Artikolu 1155 tal-Kodici Civili jipprovdi li "Il-hlas maghmul mid-debitur lill-kreditur tieghu biksur ta' mandat ta' sekwestru, jew ta' ordni iehor tal-qorti, ma jiswiex kontra l-persuni li favur taghhom il-mandat jew l-ordni jkun gie moghti; u dawn il-persuni jistghu, ghall-jeddijiet taghhom, igieghlu lid-debitur ihallas mill-gdid, bla hsara tal-jedd tieghu ta' regress kontra l-kreditur."

L-Artikolu 376(1) tal-Kap. 12 jiddisponi li "Fil-mandat [ta' sekwestru] ghandha titnizzel is-somma jew il-haga li jkollha tinghata flimkien mat-titolu li bis-sahha tieghu l-kreditur jitlob l-esekuzzjoni, u s-sekwestratarju jigi mgieghel espressament li ma jhallasx jew li ma jaghtix lid-debitur, jew lil haddiehor, il-flus jew il-hwejjeg li jkunu jinsabu ghandu, taht piena tal-hlas tad-danni u l-imghaxijiet.

Il-legislatur, oltre r-rimedju kontemplat fl-Artikolu 1155 tal-Kap.16, ried jaghti rimedju iehor specifiku lill-kreditur esekutant li jsofri dannu minhabba li s-sekwestratarju jkunvjola l-obbligi legali tieghu. Dan ir-rimedju huwa azzjoni ghad-danni u imghaxijiet., liema rimedju u aktar ampju minn dak kontemplat fl-Artikolu 1155 tal-kap.16, ghax filwaqt li skond dan l-artikolu r-rimedju huwa limitat biss ghall-pagament tas-somma, ir-rimedju kontemplat fl-Artikolu 376 huwa intiz biex jinkludi fih, mhux biss il-pagament tas-somma dovuta izda anki danni konsegwenzjali.

Prezz ta' trasferiment ta' oggett immobbli li jkun dovut mis-sekwestratarju lis-sekwestrat huwa xorta wahda soggett ghall-effetti tal-mandat ghax mal-konkluzjoni tal-kuntratt il-prezz, ossia l-flustal-prezz, ma jibqghux flus tas-sekwestratarju izda tas-sekwestrat.

L-interpretazzjoni korretta tal-Artikolu 375 tal-kap.12 li ghalih saret referenza mill-konvenut, hija fis-sens li malli s-sekwestrarju jigi notifikat bl-ordni tas-sekwestru huwa ghandhu izomm jew jiddepozita dawk il-flus jewhwejjeg bizzjjed sabiex tithallas it-talba tas-sekwestrant. Din l-ordni tkopri kemm il-flus li jkollu fil-pussess tieghu dak il-hin, kif ukoll dawn li jigu fil-pussess tieghu anke wara, purche' il-mandat jkun ghadu jsehh. Din l-interpretazzjoni hija konformi mal-ispirtu tal-ligi intiza biex taghtirimedju effettiv lill kreditur biex jigbor minghand id-debitur dak li hu dovut lilu. Aliter u jekkl-obbligu tas-sekwestratarju jkun limitat biss ghall-flus jew hwejjeg li dan ikollu fil-pusses tieghu fil-hin tan-notifika, ikun facli hafna kemm ghas-sekwestratarju kif ukoll ghad-debitur li jeludud-drittijiet tal-kreditur multo magis fejn is-sekwestrarju ma jkun Bank.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni