Reference: 140/1999/1

Judgement Details


Date
11/02/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ABELA JOHN vs MICALLEF JOSEPH PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, GARAGE JIKKOMPRENDI MAHZEN GHALL-UZU KUMMERCJALI - LOKAZZJONI, IL-BZONN MA JINTITOLAX LIS-SID GHAR-RIPRESA TA` FOND KUMMERCJALI - LOKAZZJONI, NON USO FIL-KAZ TA` MAHZEN - LOKAZZJONI, PROTEZZJONI TA` KIRJA TA` MAHZEN TAHT IL-KAP. 69 - LOKAZZJONI, RELEVANZA TAD-DESKRIZZJONI TAL-FOND FIL-KTIEB TAR-RICEVUTI
Summary
Huwa pacifiku illi l-kelma adoperata fil-librett tar-ricevuti mhiex dejjem hi konferma ta' dak li fil-fatt hu jew tar-realta` tal-ftehim tal-kirja. Hu accettat ukoll illi fiha nfisha l-kelma 'garage'ma ghandiex necessarjament kontenut legali. Xejn ma jeskludi allura illi garage jigi uzat bhala store. Kollox jiddependi mill-ftehim bejn il-partijiet.

Is-semplici deskrizzjoni tal-fond mhiex konkluziva tal-uzu li ghalih il-fond ikun gie mikri, imma kollox jiddependi mic-cirkostanzi u mill-intenzjonijiet tal-partijiet. B'mod illi jekk il-fond jissemma bhala garage, mhux necessarjament ghandu jitqies li gie mikri bhala garage sempliciment ghax il-kirja tissejjah hekk, imma ghandu jitqies garage ghax ic-cirkostanzi juru, u l-hsieb tal-partijiet kien, li l-fond jinkera bhala tali.

Jekk, imbaghad, dan il-ftehim ma jistax jigi ugwalment stabbilit x'kien, jghoddu allura l-fatti li jirrizultaw mill-provi.

Anke kieku dan ma kienx hekk il-kaz huwa wkoll daqstant iehor pacifiku illi ma hemm xejn x'jimpedixxi illi patt originarju dwar l-uzu jigi varjat jew rinunzjat bil-kunsens, anki tacitu, tal-partijiet.

Fond li hu mikri ghal skopijiet kummercjali in kwantu talihu protett bil-ligi specjali (Art 12 tal-Kap 69) u ghalhekk is-sid ma jistax jirriprendi pussess lura tieghu fuq il-kawzali tal-bzonn, ghalih jew ghal xi membri tal-familja tieghu.

Hi gurisprudenza konkordi illi n-non uso ta' fond, hu x'inhu, ghal zmien twil hu parifikat ghal tibdil fid-destinazzjoni tieghu. Biex dan ikun hekk il-kaz hemm bzonn li jghaddi tul ta' zmien valutabbli skond ic-cirkostanzi tal-kaz, u li jkun volontarju u mhux determinat minn xi gustifikazzjoni ragjonevoli.

A tenur tal-insenjament dottrinali, primarjament il-Laurent, jinghad illi "non si usa della cosa secondo la sua destinazione non usandone". Li jfisser illi biex fond ikollu jibqa' jgawdi l-protezzjoni specjali li l-ligi taghti lill-hanut, kif definit fl-istess ligi, jehtieg li dan jibqa' uzatbhala tali. Il-prova kuntrarja trid issir dejjem mis-sid ghax huwa hu li jallega n-non-uso.

Fond kummercjali, kompriz allura 'store', mhux necessarjament jimplika illi dan ikun il-hin kollu miftuh, jew li joffri xi servizz dirett lill-klijenti. Jista' allura negozju jigi kondott mill-fond lima jkunx miftuh ghall-klijentela. Il-ligi ma jidherx li tikkontempla bhala mahzen protett minnha bhala "hanut" kwalunkwe fond fejn wiehed jerfa' xi affarijiet, ikunu x'ikunu, imma aktarx fond fejn jinzammu 'wares" jew "goods" konnessi man-negozju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info