Reference: 579/2002/1

Judgement Details


Date
11/02/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
FARRUGIA GAETANO ET vs MAGRI PHILIP ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI, NATURA U INDOLI GHANDHOM JIGU DEZUNTI MIT-TERMINI TAL-ATT LI BIH JINBDEW IL-PROCEDURI - KOMPETENZA, QORTI TAL-MAGISTRATI GHANDHA KOMPETENZA DWAR RIZOLUZZJONI TA` KUNTRATTI - KOMPETENZA, QORTI TAL-MAGISTRATI GHANDHA KOMPETENZA DWAR VALIDITA` TA` KUNTRATTI
Summary
Biex tigi ffissata l-indoli tal-azzjoni li tigi ezercitata wiehed irid ihares mhux tant lejn il-kliem imma lejn dak li sostanzjalment ikun gie mitlub fic-citazzjoni, jigifieri l-fondament u l-oggett tal-pretensjoni fiha dedotta. Fi kliem iehor r-raguni guridika u l-'fundamentum agendi' tal-azzjoniu dak li hu "attualmente domandato" bhala oggett tac-citazzjoni.

Certament fil-limiti tal-kompetenza taghhom, kif stabbiliti fil-Kodici ta' Organizazzjoni u Procedura Civili, l-qrati nferjuri huma hielsa li jissindikaw kemm il-validita` tal-kuntratti, kif ukoll jekk jokkorrux ragunijiet li jiggustifikaw ir-rizoluzzjoni taghhom.

Fiha ssokta jinghad illi "hu ovvju illi, biex qorti tiddeciedi dwar talba ghal zgumbrament jew tkeccija minn fond lokat, hi trid taghmel dan fuq kawzali (jew talba ohra) li tikkontesta l-esistenza jew il-validita` ta' titolu ghal tali okkupazzjoni, fosthomallura ta' kuntratt ta' kiri, inkella dwar it-tmiem taghhom qabel iz-zmien miftiehem. Trid alluratiddetermina jekk jokkorrux cirkostanzi li jiggustifikaw ir-rizoluzzjoni tal-kuntratt u tiddeciedi dwarhom".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info