Reference: 1644/2000/1

Judgement Details


Date
30/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
AZZOPARDI JOSEPH
Parties
PERALTA AV DR HUGH NOE vs CREDINVEST INTERNATIONAL CORPORATE FINAN
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, NULLITA` MHUX PRONUNZJATA MILL-LIGI TRID TINTALAB PER VIA DI AZIONE U MHUX PER VIA DI ECCEZZIONE - ECCEZZJONIJIET, NULLITA` TISTA` TIGI SOLLEVATA PER VIA DI AZIONE KIF UKOLL PER VIA DI ECCEZIONE IZDA ANNULABILITA` TISTA` BISS TIGI SOLLEVATA PER VIA DI AZIONE - KUNTRATT, DISTINZJONI BEJN NULLITA` U ANNULLABILITA` - KUNTRATT, NULLITA` TISTA` TIGI SOLLEVATA PER VIA DI AZIONE KIF UKOLL PER VIA DI ECCEZIONE IZDA ANNULABILITA` TISTA` BISS TIGI SOLLEVATA PER VIA DI AZIONE - KUNTRATT, SA META TISTA` TITQAJJEM ECCEZZJONI TA` NULLITA`
Summary
Dwar il-kwistjoni jekk nullita` ta` kuntratt tistax tigi sollevata per via di eccezzjoni jew le, hemm consensus fis-sentenzi li per esempju meta n-nullita tkun ope legis l-eccezzjoni tista tinghata.

L-artiklu 1226 tal-Kodici Civili jipprovdi illi: "L-eccezzjoni tan-nullita' tista f' kul lzmien tigi moghitja minn dak li jkun imharrek ghall esekuzzoni tl-kuntratt fil-kazijiet li fihom hu inniffsu seta' jagixxi ghar-rexissjoni."

Kif gia inghad xi sentenzi jiddistingwu bejn nullita' uannullabilita' u din id-distinzjoni jaghmluha l-awturi taljani. Din id-distinzjoni ghal hafna zmiengiet segwita mill-Qrati taghna bhala gustifikazzjoni ghar-regola li meta n-nullita' ma tkunx espressament dikjarata mill-ligi izda tirrizulta biss wara esami serju tal-kaz allura tali kuntratt jistajigi annullat biss mill-Qorti permezz ta' azzjoni.

Hemm pero` gurisprudenza li ssostni li l-ligi taghna ma taghmel ebda distinzjoni tidher li hija sostanzjalment korretta fil-kuntest ta' ammissibilita' ad hoc anke jekk kif fuq accennat il-ligi tipprovdi f'certi kazi ghan nullita' relattiva ta' obligazzjoni. Relattiva fis-sens li tista tigi sollevata biss minn persuna li l-ligi trid espressament tipprotegi.

Ikkunsidrata l-materja b' dan il-mod jidher li l-legislatur ghazel li jiddetermina liema kazijiet kien permess li tinghata l-eccezzjoni ta' nullita u dana lil hinn mill-konsiderazzjoni ta' kuncetti pjuttost astratti. Eccezzjoni ta' nullita' li allura teskludi l-htiega ta' azzjoni ta' dikjarazzjoni ta' nullita' liema rimedju jibqa dejjem miftuh lill-parti interessata fejn ic-cirkostanzi hekk jiggustifikaw.

Hawnhekk giet abbraccjata it-teorija li una volta li l-konvenut jista jagixxi ghan nullita', tali eccezzjoni tista' tinghata u ghalhekk hija ammissibbli. Ghalhekk, il-Qorti sostniet li eccezzjoni li kuntratt kien null ghax kien iffirmat minn persuna mhux awtorizzata kienet ammissibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info