Reference: 1548/2001/1

Judgement Details


Date
30/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
AZZOPARDI JOSEPH
Parties
GATT DAVID vs PRIM MINISTRU HON.FENECH ADAMI EDWARD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
IMPJIEG, GURISDIZZJONI TAL-QRATI LI JISSINDAKAW DRITTIJIET U OBBLIGI DERIVANTI MILL-KUNTRATT BEJN IL-GVERN U L-IMPJEGATI TIEGHU - IMPJIEG, NATURA TA` SERVIZZ MAL-GVERN - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, ATTI MAGHMULA BIL-GHAN TA` ORGANIZZAZZJONI JEW AMMINISTRAZZJONI INTERNA TA` AWTORITA` PUBBLIKA - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, RELAZZJONIJIET BEJN IL-GVERN U L-IMPJEGATI TIEGHU
Summary
Id-definizzjoni ta' eghmil amministrattiv fl-artiklu 469A tal-Kap. 12 m'hijiex esklussiva izda pjuttost inklussiva u teskludi biss "xi haga li ssir bl-ghan ta' organizzazzjoni jew amministrazzjoni interna fl-istess awtorita" (pubblika). Il-Qorti qieset li ma kienx minnu li din l-ahhar parti tinkluditerminazzjoni ta' impjieg u jidher car li l-mens legis kien li jeskludi azzjonijiet dwar transfersfis-servizz pubbliku jew allokazzjoni ta' impjegati fl-istess servizz.

Kwantu ghall eccezzjoni li l-impjieg mal-Gvern hu rapport specjali regolat b' disposizzjonijiet specjali specifikament applikabbli ghalik u hu regolat b' kondizzjonijiet stabbiliti minn zmien ghal zmien mill-Gvern is-subartikolu in kwistjoni (6 tal-artiklu 469A) ma hux intiz li jeskludi gurisdizzjoni tal-Qrati izda jindika li fir-rigward ta' dawn l-impjegati ma japplikawx ir-regoli ezistenti ghar-relazzjonijiet bejn impjegat u min jimpjegah izda appuntu regoli specjali li l-Qrati iridu jiehdu konjizzjoni taghhom metajiddecidu kwistjonijiet simili.

Ikun zball kbir li il-Qrati jirrinunzjaw ghad-dritt taghhomli jissindikaw decizjoni amministrattiva, haga li lanqas ghamluha meta iddecidew kawzi fil-konfronttal-Gvern kolonjali li kien f' dak iz-zmien Gvern tal-iktar pajjiz f'sahhtu fid-dinja. Kieku jaghmluhekk l-amministrazzjonijiet varji ikollhom mano libera illi jiehdu decizjonijiet arbitrarji fil-konfront tac-cittadini li ghandhom ikollhom dejjem u f' kull hin il-protezzjoni tal-Qrati taghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info