Reference: 1303/1997/1

Judgement Details


Date
06/02/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE ANTON
Parties
FARR LIMITED vs CASSAR EDWARD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO SPOLII, AZZJONI MINN SOCJETA` LI TKUN QED TIGI XJOLTA - SOCJETA` KUMMERCJALI, STATUS WAQT XOLJIMENT
Summary
Din kienet azzjoni ta' spoll fejn kjamat in kawza eccepixxa li s-socjeta` attrici kienet qed tigi xjolta u ma setghetx tipprocedi b'tali azzjoni.

Il-Qorti irriteniet li madanakollu is-socjeta`xorta wahda baqghet tgawdi l-personalita` guridika taghha sakemm ikun ghadu ghaddej il-process ta' likwidazzjoni, liema process jikkomprendi dak id-dritt li s-socjeta` tippriserva l-assi taghha. Ma huwiex ikkontestat il-fatt illi s-socjeta` attrici, fil-mument li agixxiet biex tispurga l-ispoll, kienet ghadha ma gietx ikkancellata ("struck-off") mir-Registru tas-Socjetajiet Kummercjali. Bix-xoljiment tal-kuntratt ma tispiccax il-personalita` guridika tas-socjeta` stante li din tispicca meta jsir il-kancellament mir-Registru.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info