Reference: 643/2001/1

Judgement Details


Date
29/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
UNTOURS INSURANCE AGENTS LTD vs SALIBA ETIENNE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVER TA` KULL SEWWIEQ LI JIRREGOLA S-SEWQAN TIEGHU SKOND IL-KONDIZZJONIJIET U C-CIRKOSTANZI LI JKUN JINSAB FIHOM - KOLLIZJONI, KAROZZA IPPARKJATA - KOLLIZJONI, META KAROZZA TISPICCA FUQ IN-NAHA L-OHRA TAT-TRIQ - KOLLIZJONI, OSTAKOLU F`NOFS TA` TRIQ - KOLLIZJONI, PROPER LOOKOUT - KOLLIZJONI, SEWWIEQ IRID JAGHTI SPJEGAZZJONI GHALFEJN IKUN TILEF IL-KONTROLL TAL-KAROZZA TIEGHU
Summary
Biex oggett statiku jitqies li jahti ghal incident fuq it-triq jew li ta s-sehem tieghu ghal incident bhal dak, irid jintwera minn min jallega dak is-sehem jew dik il-htija li l-incident kien inevitabbli minhabba l-prezenza ta' dak l-oggett wieqaf (kemm jekk dak l-oggett huwa vettura wieqfa u kif ukoll jekk ikun oggett iehor). Huwa f'dan il-kaz biss li l-Qorti ghandha tqis l-effett kontributorjutal-oggett f'dak l-incident.

Il-fatt li sewwieq jitlef il-kontroll tal-karozza li jkun qieghed isuq u jispicca n-naha l-ohra tat-triq jikkostitwixxi prova indizjarja ta' sewqan hazin, ghaliex sewwieq huwa mistenni li f'kull waqt ikollu l-karozza taht il-kontroll tieghu.

Dan jilhaq il-qofol tieghu meta t-telfien tal-kontroll jirrizulta filli s-sewwieq jispicca fin-naha l-hazina tat-triq u jahbat ma' karozza li tkun gejja mid-direzzjoni opposta.

Illi huwa maghruf li hija regola generali fi kwestjonijiet ta' stharrig ta' responsabbilta' f'habta, li kull sewwieq irid ihares zewg regoli ewlenin, jigifieri (a) li jirregola s-sewqan tieghu skond ic-cirkostanzi kollha tal-inhawifejn ikun (maghduda maghhom il-konfigurazzjoni tat-triq, il-hin u l-kundizzjonijiet atmosferici), u(b) li jzomm attenzjoni (proper look-out) dwar dak li jkun qieghed isehh fil-qrib jew huwa mistennili jsehh minnufih.

Anki jekk ikun hemm ostakolu f'nofs ta' triq (plastic cones f'dan il-kaz)is-sewwieq mhux skagjonat mir-responsabilta` ghal nuqqas li jzomm a proper lookout.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info