Reference: 73/1958/1

Judgement Details


Date
30/01/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
DEBONO MARIA ET vs MERCIECA AV. DR. PAOLO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
KONNESSJONI TA` KAWZA MA` OHRA, DISKREZZJONI TAL-GUDIKANT - PRECEDENT GUDIZZJARJU, SINJIFIKAT TA` - PROVA, L-PREMESSI ATTRICI GHANDHOM JIGU PROVATI ANKI FIN-NUQQAS TA` ECCEZZJONI FORMALI
Summary
Minkejja li zewg kawzi jkunu mexjin flimkien, f'kull kawza minnhom tinghata sentenza separatament mill-ohra (ara l-Artikolu 793(3) tal-Kap. 12) Il-provvedimenti tal-ligi tal-procedura dwar kawzi konnessi huma ta' natura fakoltattiva u intizi biex il-gudikant, fl-arbitriju l-izjed prudenti tieghu, ikun jista' jirregola dawk il-kazi li jkollu quddiemu u dan konsistentement mal-principju ta' l-ekonomija u tal-logika li huma fondamentali tant ghall-procedura civili in generali kemm ghall-istitut tal-konnessjoni in partikolari.

Ghalkemm Qorti tista' liberament tillimita ruhha ghal dak li gie formalment eccepit mill-parti konvenuta u tiehu l-premessi attrici bhala konfermati in mankanza ta' oppozizzjoni specifika dwarhom mill-parti avversa, fl-istess waqt ma kien hemm xejn milli jipprekludiha li tkun ukoll sodisfatta li dak li ppremttiet l-attrici gie ppruvat u huwa legalment korrett.Ezercizzju tali jinkwadra ruhu fil-parametri ta' dak li jista' jaghmel gudikant qabel jasal ghall-gudizzju tieghu u ma jammontax ghal holqien ta' eccezzjonijiet godda.

Filwaqt li huwa pacifikuli fil-procedura nostrali ir-regola tal-precedent jew stare decisis fir-rigward ta' decizjonijiet antecedenti, li nsibu f'sistemi legali ohrajn, ma tezistix, xorta wahda l-Qrati taghna dejjem fittxewli kemm jista' jkun issaltan il-konsistenza u l-uniformita`, b'dan li meta mbaghad tinhass il-htiegata' kapovolgiment jew strapp minn linja ta' hsieb partikolari li tkun qeghda tigi segwita, allura f'dak il-kaz tali bidla tkun sorretta b'xi forma ta' elaborazzjoni biex tiggustifika tali kambjament.Tali modus operandi ma hu rikjest minn ebda parti tal-ligi tal-procedura imma jittrapela invece mill-prassi tul iz-zmien mnejn jidher li normalment hekk dejjem sar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info