Reference: 240/1999/1

Judgement Details


Date
30/01/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CALLEJA MICHELLE ET vs KUMMISJONI KONTROLL ZVILLUP ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, APPELL KONGUNTIV MINN DECIZJONIJIET TAL-AWTORITA` TAL-IPPJANAR - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, HLAS TA` DRITTIJIET F`APPELL KONGUNTIV MINN DECIZJONIJIET TAL-AWTORITA` TAL-IPPJANAR - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, REGOLAMENTAZZJONI TA` PROCEDURI
Summary
Appell kumulattiv quddiem il-Bord ta` l-Appell dwar l-Ippjanar huwa permess meta jidher car li l-appellanti ghandhom interess guridiku uniku u kompletament identiku fir-rigward ta' decizjoni ta' l-Awtorita` li tkun qeghda tigi impunjata quddiem il-Bord.

Huwa veru li l-Bord inghata s-setgha lijirregola l-proceduri tieghu. Pero` huwa daqstant veru wkoll li eccezzjonijiet li jirrigwardaw in-nullita` ta' l-atti m'ghandhomx jintlaqghu facilment izda ghandhom jintlaqghu biss jekk ikun jissusistu cirkostanzi gravi bhalma jissemmew per ezempju fl-Artikolu 789 tal-Kap. 12. Jekk dan il-principju jorbot lill-Qrati ordinarji, l-istess pricipju ghandu jkun aktar u aktar applikabbli quddiem tribunali amministrattivi bhalma huwa il-Bord. Dawn it-tribunali twaqqfu appuntu espressament bhala tribunali specjalizzati, intizi biex jipprovdu gustizzja sostanzjali, bi speditezza u b'wisq anqas formalita` u rigorozita` mill-Qrati ordinarji.

Il-hlas ghad-dritt ta' l-appell quddiem il-Bord m'ghandux ikun determinat minn numru ta' persuni li jappellaw. Fil-kaz odjern saret l-applikazzjoni ta' appell wahda kontra l-izvilupp propost mill-appellat u allura kien dovut pagament ta' dritt wiehed ta' appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info