Reference: 519/1997/1

Judgement Details


Date
28/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
TRIMEG LIMITED vs AWTORITA TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, ARTIKOLU 469A ESKLUZ MINN MODI TA` KONTESTAZZJONI JEW RIMEDJI MOGHTIJA MINN LIGIJIET AD HOC - STHARRIG TA` GHEMIL AMMINISTRATTIV, AWTORITA` TAL-IPPJANAR
Summary
Is-subinciz (4) ta' l-Artikolu 496A tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili jippreskrivi illi "id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma ghandhomx japplikaw meta l-mod ta' kontestazzjoni jew ta' ksib ta' rimedju dwar xi att amministrattiv partikolari quddiem qorti jew tribunal jigi provvdut dwaru f' xi ligi ohra."

Fejn il-ligi specjali tipprovdi rimedju xieraq u effikaci ta' "judicial review", allura l-istharrig ta' l-ghemil amministrattiv mill-Qorti ma jistax isehh.

Gjaladarba l-Att dwar l-Ippjanar ta' l-Izvilupp kkrea makkinarju u proceduri ad hoc biex wiehed ikun jista' appozitament jikkontesta xi decizjoni u/jew xi ghemil amministrattiv ta' l-Awtorita` ta' l-Ippjanar li bihom ihossu aggravat, allura l-Qorti ordinarja hi svestita, ex-Artikolu 469A(4), milli tistharreg gudizzjarjament id-decizjoni amministrattiva, billi dak l-istharrig hu rizervat ex-lege lill-Bord specjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info