Reference: 1486/1994/1

Judgement Details


Date
28/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
PACE ASCIAQ ANTHONY MARCEL NOE vs CAMILLERI JOSEPH U SALOME
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, DIFETTI ESSENZJALI - APPALT, DIFETTI MHUX ESSENZJALI - APPALT, DISTINZJONI BEJN BEJGH U - APPALT, ECCEZZJONI LI X-XOGHOL MA KIENX SKOND IS-SENGHA W L-ARTI - KWISTJONI TA` NATURA TEKNIKA - APPALT, ECCEZZJONI LI X-XOGHOL MA KIENX SKOND IS-SENGHA W L-ARTI - META L-APPALTANT IZOMM L-OPERA FORNITA LILU - APPALT, RIMEDJI TAL-APPALTANT META X-XOGHOL MA JKUNX SKOND IS-SENGHA U L-ARTI - BEJGH, DISTINZJONI BEJN APPALT U - BEJGH, RIMEDJI DISPONIBBLI LIX-XERREJ - ECCEZZJONIJIET, XOGHOL MHUX SKOND IS-SENGHA U L-ARTI
Summary
Minn dak rinvenut fil-Kodici Civili jirrizulta li r-rimedji miftuha lix-xerrej f' kaz ta' vendita huma essenzjalment dawk dettati mill-Artikoli 1390 u 1427. Rimedji li fil-kaz ta' l-ewwel artikolu bazat fuq in-nuqqas tal-kwalita` mweghda, jakkorda lix-xerrej, fil-mument tal-konsenja ta' l-oggett mibjugh, li jaghzel jew li jirrifjuta l-haga u jitlob ukoll id-danni jew li jircievi l-haga bi prezz anqas fuq stima ta' perit. Fil-kaz tat-tieni, bazat fuq il-garanzija ghad-difetti li ma jidhrux, il-ligi wkoll tassenjalu d-dritt tal-ghazla wara r-ricezzjoni ta' l-oggett, jigifieri jew li jirrecedimill-bejgh bl-azzjoni redibitorja jew li jzomm il-haga u jitlob lura dik il-bicca mill-prezz li tigistabbilita mill-Qorti u li tirrapprezenta l-valur tad-difett riskontrat, bl-azzjoni proprjament imsejha estimatorja;

Huma dawn ir-rimedji li l-ligi tipprovdi lix-xerrej u allura l-kwestjoni jekk ix-xoghlijiet sarux sew u skond l-arti u s-sengha strettament ma ticcentra xejn f' negozju guridiku bhal dan ta' komprovendita;

Premess dan li fuq gie ravvisat, huwa innegabbli illi l-kompitu fir-ricerka tal-kriterju distintiv bejn "vendita" u "locatio operis" mhux nieqes minn diffikoltajiet. Dan hu hekk rikonoxxut mid-dottrina kif ukoll mill-gurisprudenza;

Meta l-aljenant jassumi prestazzjoni "di fare" li ma tkunx limitata ghal semplici attivita' integrativa jew komplementariimma tkun attinenti ghall-istess produzzjoni ta' l-oggett, il-problema tal-klassifikazzjoni tal-kuntratt ma jkunx jista' jigi rizolt billi l-prestazzjoni tigi kwalifikata bhala accessorja ghall-bejgh. Jinthieg izda li jigi accertat jekk ir-rapport negozjali jikkorrispondix fir-realta` ghal kuntrattta' locatio operis jew appalt.

Hemm teorija li ssostni li dak li jiddistingwi l-appalt mill-bejgh huwa l-kriterju tal-"prevalenza del lavoro sulla materia". Bl-invers jinsab ritenut illi metal-appaltatur jintraprendi opra li fiha jaghti mhux biss ix-xoghol jew is-sengha tieghu, imma jfornixxi anke l-materjal, dan l-appalt huwa affini mal-bejgh.

Il-Qorti irriteniet din id-distinzjoni bhala wahda pjuttost semplicistika tal-kuncett u ma ssolvix il-problema.

Ghalhekk il-Qortighamlet referenza ghal teorija ohra li ssostni li il-kuntratt ta' bejgh jiddistingwi ruhu milli kuntratt ta' appalt minhabba l-oggett differenti, konsistenti, rispettivament f'obbligazzjoni "di dare"u obbligazzjoni "di dare" flimkien ma' obbligazzjoni "di fare", bl-organizzazzjoni tal-mezzi necessarji u b'gestjoni a riskju ta' l-appaltatur.

Meta l-prodott rikjest ikun konformi ghal tip jew mudell prorpju tal-produzzjoni ordinarja tal-bejjiegh allura l-kuntratt ikun kaz ta' bejgh ta' resfutura u mhux ta' appalt.

Tali tibqa' s-sitwazzjoni anke fejn jintalbu modifiki fl-oggett, purche jkunu marginali jew sekondarji, addottati biex jissodisfaw l-esigenzi tad-destinatarju tieghu.Minn naha l-ohra jekk il-modifiki jkunu tali li jaghtu lok ghal 'opus perfectum' intiz bhala rizultat effettiv u mixtieq tal-prestazzjoni allura l-kuntratt ikun wiehed ta' appalt.

Jekk, imbaghad, ukoll il-kuntratt ma jkunx jista' jigi kazellat taht it-tip wiehed jew l-iehor, jista' jigi kwalifikat bhala "contratto misto'.

Il-kostatazzjoni dwar jekk l-opra gietx esegwita skond l-arti u s-sengha hi materja ta' indole teknika, u dment li l-konkluzjonijiet ta' l-espert tekniku ma gewx gravament imqeghda fid-dubbju b' ragunijiet mhux privi mill-konsiderazzjoni ta' l-aspett tekniku tal-materja taht ezami l-Qorti jkollha taccetta dawn l-istess konkluzjonijiet. Dan aktar u aktar fejn l-attur nomine qua parti interessata ma pprevaliex ruhu mill-fakolta lilu moghtija mil-ligi b' talba ghan-nomina ta' periti addizzjonali.

Meta l-appaltant ikun zamm l-opera ezegwita jew ghaxid-difetti riskontrati ma jistghux jigu kwalifikati bhala sostanzjali jew essenzjali b' mod li jipprivaw il-haga mill-iskop jew l-utilita` taghha, "l-appaltatur ma jistax jigi ritenut inadempjenti pero` jibqa' obbligat li jirripara d-difetti jew jaccetta riduzzjoni".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info