Reference: 1044/1997/1

Judgement Details


Date
28/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
FARRUGIA LAWRENCE vs CARABOTT FEDELA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATT, CAUSA ILLECITA - KUNTRATT, CAUSA ILLECITA - UZURA - KUNTRATT, SA META TISTA` TITQAJJEM ECCEZZJONI TA` NULLITA` - KUNTRATT, SIMULAZZJONI
Summary
L-Artikolu 987 tal-Kodici Civili tipprovdi li hija bla effett kwalunkwe obbligazzjoni maghmula fuq kawza falza jew illecita. Illecita fis-sens meta l-kawza hija pprojbita mil-ligi, jew kuntrarju ghall-ghemil xieraq jew ghall-ordni pubbliku. Il-konvenzjoni hija kontra l-ordni pubbliku meta hija kontra l-interess generali.

Huwa pacifikament akkolt illi fil-kaz ta' uzura gie dejjem ritenut lil-obbligazzjoni hija illecita ghall-mutwant, ghaliex il-vjolazzjoni tad-divjet tal-ligi hija maghmula unikament a favur tieghu u kontra l-interessi tad-debitur, li hafna drabi, jekk mhux dejjem, ikollu joqghod kontra l-volonta` tieghu.

Ifisser ghalhekk li kwalunkwe ftehim li l-partijiet jistghu jivvantaw biex il-kreditur jasal ghal fini tieghu li jiehu imghax aktar minn dak li tippermetti l-ligi huwa null.

L-Artikolu 1226 tal-Kodici Civili jippreskrivi illi "l-eccezzjoni ta' nullita` tista', f' kull zmien, tigi moghtija minn dak li jkun imharrek ghall-ezekuzzjoni tal-kuntratt, fil-kazijiet kollha li fihom hu nnifsu seta' jagixxi ghar-rexxissjoni." Rexxissjoni li kienet possibbli dwar kull ftehim li fih tkun nieqsa xi wahda mill-kundizzjonijiet essenzjali sabiex kuntratt ikunjiswa, jew li l-ligi tiddikjara espressament li hu null (Artikolu 1212 tal-Kodici Civili);

Sabiex umbaghad tirnexxi eccezzjoni ta' simulazzjoni hija mehtiega l-prova li dak li kien qieghed jigikontrattat ma kienx jirrispekkja l-verita`, izda kien jikkostitwixxi simulazzjoni. Ghalhekk l-indagini li trid issir ma tirrgwardax dak li jkun inkiteb izda dak illi verament kien qieghed isir ghaliex is-simulazzjoni ma tistax tbiddel is-sustanza tal-kontrattazzjoni.

Madanakollu iz-zamma fis-sehh tal-kuntratti hija haga ta' interess generali ghaliex hija principju ta' ordni pubbliku u allura din il-konsiderazzjoni tfisser li fl-impunjazzjoni ta' kuntratt, minhabba vizzju tal-kunsens wiehed ghandu jipprocedi bl-akbar cirkospezzjoni sabiex ma jigix annullat xi kuntratt validu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info