Referenza: 643/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
23/01/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
CARUANA MARIKA vs DIRETTUR GENERALI TAL-QRATI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KOMPETENZA, TISTA` TIDDEPENDI FUQ L-ECCEZZJONI TAL-KONVENUT - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, KOMPETENZA RATIONAE MATERIAE - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, PROCEDURA KORRETTA META ECCEZZJONI TEZORBITA MILL-KOMPETENZA TAT-TRIBUNAL
Fil-Qosor
Huwa bil-wisq pacifiku illi ma huwiex l-att promotur wahdu li jistabilixxi l-parametri li fihom it-Tribunal kellu jezercita l-gurisdizzjoni tieghu u li allura jiddetermina l-kompetenza tieghu.

Fil-kaz in disamina l-attrici kienet qed tibbaza l-azzjoni taghha fuq ir-rapport tax-xoghol u s-servizz taghha. Servizz li qed jigi ripudjat mill-konvenut fis-sens li qed isostni li l-attrici ma tistax tippretendi skond il-kundizzjonijiet tal-impjieg taghha dak li ghalih ma kienetx intitolata. Servizz fuq kollox mal-Gvern li, kif drabi ohra rikonoxxut, jikkonsisti f'rapport specjali regolat b'disposizzjonijiet specjali specifikatament applikabbli ghalih u b'pattijiet u kundizzjonijiet stabbiliti minn zmien ghal zmien mill-Gvern.

Dan premess, irid jigi sottolinejat ukoll illi l-kompetenza ma tigix meqjusa biss mill-punto di vista tat-talba izda wkoll tal-eccezzjoni.

Hanwhekk i-talba kienet wahda ghall-hlas ta' ammont ta' flus sic et sempliciter. Din it-talba pero` ma setghetx tigi kontemplata izolatament mill-eccezzjoni. Eccezzjoni li minn natura taghha biex tigi investita, kif hekk kien mistenni li jsir, kien jirrikjedi investigazzjoni ta' aspetti li certament majistghax jinghad, imbaghad, li kienu jaqghu fil-kompetenza tat-Tribunal in kwantu t-Tribunal jigi b'hekk u ghal din ir-raguni ezawtorat "ope exceptionis".

Il-kompetenza ma tiddependiex bilforsu unikament mit-talba tal-attur imma tista' tiddependi wkoll, fejn ikun il-kaz, mill-eccezzjoni tal-konvenut.

Jista' jkun ghalhekk illi l-azzjoni ghalkemm inizzjalment tkun ta' kompetenza tat-Tribunal, din ma tibqghax hekk meta vizwalizzata mill-perspettiva ta' l-eccezzjoni.

Dan jista'jigri billi t-Tribunal necessarjament jigi, bhala konsegwenza tal-eccezzjoni u bhala parti mill-process, mitlub biex jiggudika t-talba quddiemu fuq konsiderazzjonijiet li mill-indoli taghhom jeccedul-kompetenza tieghu.

Id-drittijiet civili tal-attrici appellata, importanti kemm huma importanti, ma jgibux ghal daqshekk li t-Tribunal ghandu, jew kellu, jinjora certi principji li jirregolawl-impjieg taghha fis-servizz civili, di fronte ghall-Istat, kif hekk proprju l-istess Tribunal gie invitat jaghmel permezz tal-eccezzjoni fir-rigward u hekk intimament konnessa mal-pretensjoni fit-talba attrici kontenuta. Dan ghall-motiv, illi, kif 'ex abundantia cautelae' imtenni, l-materja riedetnecessarjament tigi trattata, epurata u deciza fl-isfond tal-konsiderazzjonijiet meritu tal-eccezzjoni. Obbligu dan li l-Gudikatur ma setghax jinjorah billi jiddeciedi l-vertenza sempliciment fuq bazi ta' ekwita`.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni