Reference: 5/1996/3

Judgement Details


Date
28/06/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
ZAMMIT BRIAN ET vs TIVOLI CATERERS CO. LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, FEJN IRID ISIR ID-DEPOZITU TAL-GARANZIJA IN KAWTELA TA` L-ISPEJJEZ - APPELL, KIF IRID ISIR IL-HLAS TAL-GARANZIJA IN KAWTELA TA` L-ISPEJJEZ - APPELL, SA META TRID TITHALLAS IL-GARANZIJA IN KAWTELA TA` L-ISPEJJEZ
Summary
Il-garanzija in kawtela ta' l-ispejjez ta' l-appell tifforma parti ntegrali mill-proceduri ta' revizjoni, tant li l-Qorti ta' l-Appell, jekk meta tissejjah il-kawza jinstab li ma tkunx saret tali garanzija, kif provdut fl-artikolu 249 tal-Kap 12, kellha minnufih tghaddi biex tiddikjara l-appell dezert.

Mal-prezentata tar-rikors ta' l-appell, l-atti tal-kawza kienu ghaddew fil-kompetenzatal-Qorti tal-Appell u l-Prim'Awla ma jkunx baqghalha gurisdizzjoni biex tiehu konjizzjoni ta' attifir-rigward ta' dak il-process. Hu ghalhekk diga' koncettwalment skorrett illi jigu prezentati proceduri ghall-ftuh tar-Registru ghad-depozitu tal-kawtela quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili fl-atti ta' kawza pendenti quddiem il-Qorti tal-Appell.

It-terminu preskritt ghad-despozitu tal-kawtela huwa perijodu ta' dekadenza u ghalhekk mhux prorogabbli.

Is-subinciz (2) ta' l-artikolu249 jipprovdi illi l-garanzija kellha tkun fis-somma stabbilita mir-Registratur u kellha ssir, jew billi jigu depozitati flus likwidi, jew billi tinhareg garanzija bankarja ta' Bank li jkollu licenzjaskond l-Att dwar il-Kummerc Bankarju skond l-iskeda (c) li tinsab mal-Kodici ta' Procedura u Organizzazzjoni Civili. Hlas b'cheque personali mhux regolari u ma jitqiesx li jissoddisfa l-vot tal-Ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info