Reference: 739/2000/1

Judgement Details


Date
12/01/2004
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ARCIDIACONO LIMITED vs AVUKAT GENERALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, RIKUZA TA` IMHALLEF - RITRATTAZZJONI, RIKUZA TA` MHALLEF LI JKUN SEMA` L-KAWZA RITRATTATA
Summary
Qabel ma tigi akkolta t-talba ghar-rikuza huwa d-dmir tal-Qorti li qabel xejn tara jekk 'prima facie' t-talba ghar-ritrattazzjoni ghandha xi fondament.

Din kienet kawza dwar l-Awrtikolu 814 tal-Kap. 12 li jiddisponi t-talba ghar-ritrattazzjoni ghandha ssir quddiem il-qorti li tkun tat is-sentenza attakkata, u jistghu joqghodu fiha l-istess imhallfin jew magistrati.

Is-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali fl-ismijiet Frank Cachia vs Prim Ministru et. (10/10/1991) kienet qed tikkonferma l-htiega li tilqa' l-eccezzjoni sollevata kemm-il darba fi stadju ulterjuri u wara li tisma' l-partijiet koncernati, tkun sodisfatta li hemm bazi ta' ritrattazzjoni a tenur tas-subinciz (e) tal-Artikolu 811 tal-Kap 12. Mhux sewwa li qorti adita bi proceduri ta' ritrattazzjoni tghalaq ghajnejha ghac-cirkostanzi kollha tal-kaz u semplicement tilqa' l-eccezzjoni ta' rikuza meta u kemm-il darba dintigi sollevata. Huwa ghalhekk xieraq u opportun li qorti rinfaccjata b'tali eccezzjoni tezamina tar-rikuza l-fondatezza tat-talba ghar-ritrattazzjoni bazata fuq is-subinciz (e) ta' l-Artikolu 811 tal-Kap 12 qabel ma tippronunzja ruhha fuq it-talba ghar-rikuza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info