Reference: 5/2001/1

Judgement Details


Date
13/01/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
MUSCAT GEORGE vs DIRETTUR TAS-SIGURTA' SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BENEFICCJU GHALL MARD
Summary
Il-fatti ewlenin li johorgu mill-atti processwali juru li George Muscat kien beda jinghata l-beneficcju ghall-mard ghall-habta ta' Mejju wara li waqa' fi stat ta' ansjeta'. F'Ottubru, siefer minn Malta lejn l-Indja u dam hemm sa Dicembru. Wara li gie lura Malta sar jaf li d-Direttur appellant kienqataghha li, ghaz-zmien li huwa dam barra minn Malta, ma jawtorizzax il-hlas tal-beneficcju ladarbama ntbaghtux certifikati medici kif preskritt. Hamest ijiem wara li gie lura Malta, Muscat kitebittra lid-Direttur biex ifisser ic-cirkostanzi tal-mawra tieghu fl-Indja. Mal-ittra hemez ukoll certifikat mediku. F'Marzu, Muscat ressaq ghal quddiem l-Arbitru appell mid-decizjoni mehuda mid-Direttur. Matul is-smigh, inqala' episodju fejn l-Arbitru ordna l-hatra ta' bord mediku li jinkludi fih psikjatra biex jezamina lil Muscat. Ghal dan l-ordni, d-Direttur ressaq oggezzjoni. L-Arbitru ikkonferma l-ordni tieghu ghall-hatra ta' Bord Mediku. L-Arbitru ta' d-decizjoni tieghu finali u d-Diretturressaq appell minn dik id-decizjoni.

Il-konsiderazzjonijiet tal-Qorti dwar il-mertu tal-appell iridu jintrabtu mal-aggravji mressqin mid-Direttur appellant. Jidher li l-appellant ghadu jishaqfuq in-nuqqas ta' harsien tad-dispozizzjonijiet tal-ligi min-naha tal-Arbitru. L-oggezzjoni li kienressaq id-Dipartiment kontra l-ordni tal-Arbitru ghall-hatra ta' bord mediku turi fid-dieher id-differenza bejn il-pozizzjoni mehuda mid-Direttur u dik mehuda mill-Arbitru. Il-Qorti tinnota li din id-differenza ta' veduti tikkostitwixxi s-sinsla tal-appell prezenti.

Ghal appell minn decizjoni tal-Arbitru, mhuwiex mehtieg li l-parti li tappella - kemm jekk tkun il-beneficjarja kif ukoll jekk tkun id-Direttur - ssejjes l-appell taghha fuq punt ta' dritt jew principju ta' siwi. Dik il-kwalifika tapplika fil-kaz ta' appelli lill-Arbitru, imma mhux ukoll ta' appelli minn decizjonijiet tal-Arbitru ghal quddiem din il-Qorti. Ghalhekk, ghal dan ir-rigward, l-eccezzjoni tal-appellat ma tistax tintlaqa'.

L-appellant jghid li, biex wiehed iqis is-siwi tad-decizjoni li huwa kien ha,ma jghoddx x'kienet il-qaghda medika tal-beneficcjarju, daqskemm jghodd il-harsien min-naha tal-beneficjarju tal-procedura stabilita biex ma jitlifx il-jedd ghall-beneficcju. Dan l-argument jitlob lissir riferenza ghad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-ligi. Il-kriterji li bihom persuna tista' titlob il-Beneficcju ghal Mard huma mfissrin b'dettal fl-artikolu 18 tal-Att. Il-hlas m'huwiex awtomatiku, u l-ligi trid li ssir (a) talba lid-Direttur mill-persuna li tippretendi l-jedd ghall-beneficcjuu kif ukoll (b) it-tressiq ta' dokumentazzjoni li sseddaq it-talba. Huwa mahsub ukoll kif isir il-hlas. Il-ligi ma tonqosx li tahseb x'ghandu jsir meta l-beneficcjarju jkun assenti minn Malta. Hijahaga minn ewl id-dinja li l-qaghda fizika u l-kundizzjoni ta' sahha tal-beneficjarju huma ta' siwiwkoll wara li jkun gie approvat il-hlas, u dan biex jigi stabilit jekk il-hlas ghandux jitkompla. Dan isir b'accertamenti minn zmien ghal zmien.

Kif sewwa josserva l-Arbitru fid-decizjoni appellata, il-fatt wahdu li beneficcjarju jkun barra minn Malta ghal xi zmien limitat ma jwassalx minnunnifsu ghat-telfien tal-jedd ghall-Beneficcju. Il-jedd jibqa' fis-sehh sakemm jitharsu r-rekwiziti specifici mfissrin mil-ligi. Fil-kaz partikolari, il-jedd ghall-beneficcju ma jintilifx jekk kemm-ildarba l-persuna tipprova ghas-sudisfazzjon tad-Direttur li n-nuqqas taghha minn Malta kien marbut mal-kura medika taghha dwar dik il-marda li taghha tinghata l-Beneficcju. Huwa naturali wkoll li l-procedura li trid tigi mharsa minn beneficjarju li jkun qieghed f'Malta m'hijiex l-istess bhal dik lighandha tigi segwita minn beneficjarju li jkun barra minn Malta. L-assenza tal-beneficjarju minn Malta ma tistax ma tkunx marbuta mal-kura medika dwar dik il-marda partikolari, jekk kemm-il darba l-beneficjarju ma jridx li jitlef il-jedd ghall-Beneficcju.

Hija l-fehma ta' din il-Qorti li d-decizjoni appellata m'hix milquta min nuqqasijiet ta' din l-ghamla u ghalhekk ma jezistux l-estremi biex dak li ddecieda l-Arbitru jithassar. Inqas u anqas ma tidher li hija milquta bin-nuqqasijiet lil-appellant jallega bhala aggravji tieghu f'dan l-appell.

Ghaldaqstant, din il-Qorti tichad l-appell imressaq mid-Direttur ghas-Sigurta' Socjali mid-decizjoni tal-Arbitru u tikkonferma l-istessdecizjoni; filwaqt li tordna lill-appellant li jhallas l-ammont ta' Beneficcju ghal Mard mizmum ghaz-zmien kollu li l-appellat kien ‘il boghod minn Malta, flimkien mal-ispejjez ta' dan l-appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info