Referenza: 6/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
13/01/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
FELICE RANIER vs DIRETTUR TAS-SIGURTA' SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
GHAJNUNA GHALL-QGHAD - GHAJNUNA SOCJALI
Fil-Qosor
Dan l-appell qed isir mid-decizjoni tad-Direttur fejn cahad it-talba tal-appellant ghall-ghajnuna socjali ghad-disimpieg peress li ma kienx sodisfatt li l-appellant joqghod fl-indirizz moghti mill-appellant.

Il-provi prodotti huma kollha indikattivi li l-fond 80, Triq San Gwann, Gharghur ma hux abitat mill-appellant u konsegwentement l-Arbitru cahad l-appell.

L-appellant ihoss ruhu aggravat mill-imsemmija decizjoni ghal tliet ragunijiet: fl-ewwel lok, jibqa' jishaq li huwa joqghodtassew fl-indirizz imsemmi; fit-tieni lok, ghaliex il-fatt li f'post m'hemmx dawl u ilma ma jirrendix dak il-post bhala mhux abitabbli; u, fit-tielet lok, ghaliex jghid li, ladarba d-Direttur intimatqataghha li l-post mhux abitat mir-rikorrenti, l-istess intimat imissu jindika fejn tassew qieghed jghix ir-rikorrent.

Il-Qorti tirrileva li l-artikolu 109 tal-Kap. 318 ma jindikax bhala rekwizit f'appell minn decizjoni tal-Arbitru li l-aggravju jrid ikun jirrigwarda punt ta' dritt jew principju ta' siwi: tali kwalifika tinsab band'ohra fil-ligi, fil-kaz ta' appelli lill-Arbitru. L-ewwel eccezzjoni m'hijiex, ghalhekk, tigi milqugha.

Huwa principju llum accettat li, bhala regola, fi kwestjonijiet ta' apprezzament ta' provi jew fatti sottomessi, Qorti ta' revizjoni ma twarrabx blabzonn id-diskrezzjoni tal-ewwel gudikant dwar dawk il-provi, u dan sakemm ma jkunx jidher fil-fehmatal-Qorti ta' revizjoni li tali apprezzament ikun sejjer igib ingustizzja fid-dieher lill-parti jewjekk id-diskrezzjoni tal-ewwel gudikant tkun intuzat hazin. Dan il-principju jghodd ukoll fejn l-apprezzament tal-provi jsir minn tribunal jew korp li huwa fdat b'ligi li jiggudika.

Mill-kostastazzjonijiet maghmulin mill-Arbitru fuq il-fatti li kienu irrizultawlu sal-waqt tad-decizjoni tieghu, din il-Qorti tasal ghall-fehma li ma kien hemm l-ebda raguni ghaliex l-Arbitru jiddeciedi mod iehor.

Jista' jinghad li dan jghodd ukoll ghad-decizjoni tad-Direttur intimat. L-eligibilita' ta' persuna ghall-Ghajnuna ghall-Qghad hija mfissra fl-artikolu 30 tal-Kap.318. Fost il-htigiet li persuna li tapplika ghal ghajnuna bhal din trid turi, wiehed isib dak tal-post tal-abitazzjoni regolari taghha u dak li hija trid tkun “kap tal-familja” kif mifhuma mil-ligi. Dwar x'jikkostitwixxi“residenza” ghall-finijiet tal-Kap. 318, il-Qorti tinnota li huwa stabilit li dan ifisser li persunatghix b'certa grad ta' kontinwita', ghajr ghal assenzi accidentali jew ghal zmien limitat, f'post fejn normalment bniedem jorganizza hajtu.

Dawn il-kostatazzjonijiet jintrabtu mat-tieni aggravju tal-appellant. Kulma tista' zzid il-Qorti huwa li dak li jirrendi post bhala wiehed abitabbli normalment jintrabat mal-ezistenza ta' dak li huwa essenzjalment mehtieg biex wiehed jghix b'dinjita'.Din il-Qorti tqis li, fiz-zminijiet tal-lum, u b'mod partikolari f'kaz ta' persuni ta' certa eta'mhix kbira, in-nuqqas ta' kumditajiet bazici f'post zgur ma jitqiesx bhala fattur li jhajjar lil minjghix f'post bhal dak. In-nuqqas ta' provvista ta' servizz bhad-dawl u l-ilma jitqies minn din il-Qorti li jwaqqa' post ghal livell ta' sub-standard housing. B'zieda ma'dan, l-appellant donnu naqasli jzomm quddiem ghajnejh li c-cahda tat-talba tieghu ghall-ghoti ta' Ghajnuna ghall-Qghad ma kinitx ghaliex l-indirizz li ta kien dwar post inabitabbli, imma ghaliex hu nstab li ma kienx jghix f'dakl-indirizz. Jigifieri, sata' kien post mghammar ghal kollox u bil-kumditajiet ohrajn, u xorta wahda t-talba tieghu ma kinitx tintlaqa'. Il-kostatazzjonijiet maghmulin mill-ispetturi tad-Dipartimentma kinux limitati biss ghal-livell ta' kwalita' tal-bini, imma wkoll ghall-uzu li kien (jew ma kienx) isir minnu mill-appellant.

It-tielet aggravju tal-appellant ghandu l-ghamla ta' sejha biexl-intimat appellat jipprova fejn, skont hu, hija d-dar residenzjali tal-appellant. Il-Qorti ssib li l-konkluzjoni li wasal ghaliha l-Arbitru fid-decizjoni appellata kienet dik logikament mistennijafid-dawl tal-provi u l-istqarrijiet li kellu. Ma huwiex mistenni li, mwettaq dan l-obbligu, l-Arbitru messu talab lid-Direttur appellat li jgib il-prova ta' fejn, fil-fatt, joqghod l-applikant.Ghall-kuntrarju, fuq l-iskorta tal-principju li min jallega jrid jipprova, kien jaqa' fuq l-appellant li jaghti tifsira kredibbli kif l-indirizz moghti minnu kien tassew ir-residenza ordinarja tieghu fid-dawl ta' dak li ngieb bhala kostatazzjonijiet fattwali li jissemmew izjed ‘il fuq. L-appellant dan naqas ghal kollox li jaghmlu u ma ta lill-Qorti l-ebda raguni ghaliex ghandha taqleb id-diskrezzjoni ul-konkluzjoni li wasal ghaliha l-Arbitru fid-decizjoni appellata.

Ghaldaqstant din l-Onorabbli Qorti tiddeciedi billi tichad l-appell imressaq minn Ranier Felice bhala mhux misthoqq fid-dritt ul-fatt u tikkonferma d-decizjoni appellata, bl-ispejjez kontra l-appellant.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni