Reference: 1903/2002/1

Judgement Details


Date
14/01/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ELLUL PHILIP vs GALEA PETER
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AUDI ALTERAM PARTEM, KONDOTTA TAL-PROCESS - META SENTENZA TIGI DECIZA F`GURNATA LI MA TKUNX GIET FISSATA GHAL DAN IL-GHAN - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, META SENTENZA TIGI DECIZA F`GURNATA LI MA TKUNX GIET FISSATA GHAL DAN IL-GHAN
Summary
L-Artikolu 13 tal-Kap 380 jiddisponi illi "jekk xi parti tonqos li tidher fid-data stabbilita ghas-smiegh tal-kawza, il-Gudikatur ghandu jiddiferixxi l-kawza ghal data ohra u jekk f'dik id-data ohrail-konvenut jonqos li jidher, il-gudikatur ghandu jisma' u jaqta' l-kawza fl-assenza tal-konvenut" (sub-paragrafu (b)).

Hu car li l-ligi trid li l-kontumacja tal-konvenuta kellha tigi determinata jekk din tonqos li tidher darbtejn f'zewg seduti stabbiliti mit-Tribunal. Dan ghal seduti libihom il-konvenut ikun jaf ghax mgharraf bihom jew kien messu jaf bihom kieku segwa l-proceduri. Hu biss f'dawn ic-cirkostanzi li l-ligi tqis li l-konvenut ikun hati ta' dik il-kontumelja lejn is-sejha tat-Tribunal biex jidher quddiemu halli jikkontesta l-kawza u li tiggustifika li l-kawza tigi mismugha u deciza fl-assenza tieghu.

Jekk it-Tribunal ma jsegwix 'alla lettera' d-dettami precizi tal-ligi u tal-procedura stabbilita fl-artikolu kontemplat is-sentenza tkun nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info