Reference: 233/2003

Judgement Details


Date
29/12/2003
Court
OF MAGISTRATES (CRIMINAL JUDICATURE)
Judiciary
HAYMAN MIRIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ELBOZIDI MOHAMMED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
SERQ AGGRAVAT B UZU TA STRUMENT LI JAQTA U BIL PONTA - SERQ AGGRAVAT BI VJOLENZA
Summary
F' din il-kawza, l-imputat gie akkuzat li kkommetta serq ta' diversi oggetti aggravat bi strument lijaqta' u bil-ponta ghad-dannu ta' Olesya Tokareva, filwaqt li zamm lil Olesya Tokareva kontra il-volonta taghha. Inoltre, l-istess imputat gie akkuzat li rrenda ruhu recediv ai termini tal-artikoli 49, 50 tal-Kap. 9 tal-ligijiet ta' Malta, b'diversi sentenzi moghtija mill-Qrati ta' Malta.

Din il-Qorti m'ghandha ebda dubbju fuq il-fatt li hu kkommetta s-serq tal-handbag. Ghaldaqstant tqis lil Mohamed Elbozidi hati ta' l-akkuzi kif dedotti kontra tieghu.

Dwar il-piena ikkunsidrat li Elbozidi inghata aktar minn opportunita wahda biex jirriforma lilu nnifsu, opportunita li hu qattma gharraf jiehu ebda beneficcju minnha. Ghaldaqstant wara li rat l-Artikolu 28 B tal-Kap. 9 u ikkunsidrat li hu gia kien kiser sentenza sospiza, tordna li sentenza ta' sentejn prigunerija imposta fuqu minn din il-Qorti diversament preseduta jibdew isehhu. Rigward ir-reati in dezamina, din il-Qortitikkundanna lil Elbozidi ghal sentejn habs li minnhom ghandu jitnaqqas l-arrest preventiv.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info