Reference: 755/94 /L1

Judgement Details


Date
19/06/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
CUTAJAR JOHN vs AQUILINA PETER ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ENFITEWSI, NUQQAS TA` RIKONOXXIMENT TA` UTILISTA GDID - ENFITEWSI, RIKONOXXIMENT TA` UTILISTA GDID
Summary
Meta l-akkwirent ta' utile dominju ma jkunx gie maghruf mill-padrun dirett, ic-censwalist originalikif ukoll l-akkwirent huma solidalment obbligati jhallsu lill-padrun dirett ic-cens li jiskadi fiz-zmien il-pussess tal-akkwirent.

Biex ic-censwalist jigi ezonerat mill-hlas tac-cens anke warailli jkun ittrasferixxa l-fond lil terzi, hu kien irid jipprova illi d-direttarju kien irrikonoxxa bhala censwalist tieghu lill-persuna lil min il-fond ikun gie trasferit. In mankanza ta' dan l-gharfien, ic-cenwalist jibqa' tenut responsabbli ghall-hlas tac-cens u tal-obbligazzjonijiet kollha fil-kuntratt tal-koncessjoniji enfitewtika izda tali responsabbilita' ma tibqax esklussiva tieghu imma ssubentra maghha l-obbligazzjoni tal-akkwirent biex hu wkoll jaghmel tajjeb ghall-hlas tac-cens dovut.

Il-ligi tohloq relazzjoni guridika ex lege bejn l-utilist il-gdid u d-direttarju ghalhekk l-utilista l-gdid ma jistghax jeccepixxi n-nuqqas ta' relazzjoni guridika bejnu u d-direttarju. Ir-relazzjoni guridika bejniethom tinholoq ex lege appena hu jkun akkwista l-utili dominiju minghand ic-censwalist. L-artikolu 1509 tal-Kap. 16 infatti jipprospetta jew il-kaz ta' relazzjoni guridika diretta konsegwenzjali ghall-gharfien tas-sub-utilista mid-direttarju jew alternattivament il-holqien tar-relazzjoni guridika indiretta naxxenti mill-obbligu tal-akkwirent favur id-direttarju li hi wkoll jaghmel tajjeb ghall-hlas tac-cens personalment ghaz-zmien li jaghlaq waqt li l-fond ikun fil-pussesstieghu kif ukoll ghat-tiswija tal-hsarat kollha fl-istess zmien.

Nuqqas ta' indikazzjoni tas-snin li taghhom kien qed jintalab ic-cens fl-att tac-citazzjoni ma jgibx in-nullita' imma jista' jigi sanat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info