Reference: 1367/98 /L2

Judgement Details


Date
19/06/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
BUGEJA SALVINA vs AZZOPARDI PAOLA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RITRATTAZZJONI, ESKLUZJONI TAL-ISTITUT TA` RESTITUTIO IN INTEGRUM - RITRATTAZZJONI, L-UNIKU MOD LI BIH JISTA` JIGI DISTURBAT GUDIKAT - RITRATTAZZJONI, NUQQAS TA` NOTIFIKA TAC-CITAZZJONI - RITRATTAZZJONI, NUQQAS TA` NOTIFIKA TAL-AVVIZ TAR-RIAPPUNTAMENT - RITRATTAZZJONI, NUQQAS TA` NOTIFIKA TAL-AVVIZ TAS-SMIEGH
Summary
Il-ligi procedurali kienet tistabbilixxi tassattivament ir-rimedji tal-appell u tar-ritrattazzjoni biex jitwaqqghu sentenzi. Dan biex tigi accertata c-certezza tal-gudikati. Ma kienx konsentit ghall-partijiet li allura jadoperaw rimedji ohra oltre dawk dettati mil-ligi.

L-uniku rimedju straordinarju kontemplat fil-ligi tal-procedura ghar-revizjoni ta' sentenzi li ghaddew in gudikat huwal-istitut tar-ritrattazzjoni.

Il-legislatur jaghti lil kull interessat f'dik is-sentenza l-mezzi biex iwaqqghuha bhala nulla, u jekk huwa ma juzax dawk ir-rimedji ma ghandux ghal fejn jilmentamill-inflessibilita' tal-principju ta' l-irrevokabilita' tal-gudikat.

L-introduzzjoni tar-rimedju tar-ritrattazzjoni eskludiet id-disponibilita' tar-rimedju tar-restitutio in integrum.

Is-sub inciz (b) tal-artikolu 811 tal-Kodici tal-Organizazzjoni u Procedura Civili jipprovdi rimedjughal smiegh mill-gdid tal-kawza fil-kaz fejn "ic-citazzjoni ma tkunx innotifikata lill-parti telliefa basta li dik il-parti ghad li ma tkunx giet notifikata ma tkunx dehret fis-smiegh tal-kawza". Il-kliem "ic-citazzjoni ma tkunx giet notifikata" ghandu jikkomprendi necessarjament ukoll in-notifikatal-avviz ghas-smiegh jew in-notifika tal-avviz tar-riappuntament tas-smiegh tal-kawza ghaliex ma kienx hemm dubbju illi dan is-sub inciz kien intiz biex jassigura l-prezenza tal-partijiet fil-kawzau li l-assenza taghhom tkun wahda voluta jew evitabbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info