Referenza: 1316/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/12/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
DINGLI AV. DR. KEVIN F. ET NOE vs SURGIQUIP LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL, AB OMISSA DECISIONE - KONTRO-TALBA, KOMPENSAZZJONI TA` KREDITI - SENTENZA, AB OMISSA DECISIONE - SENTENZA, KANONIZZAZZJONI TA` AMMONT F`VALUTA ESTERA - SENTENZA, KORREZZJONI TA`
Fil-Qosor
L-Artikolu 825 tal-Kap 12 tal-Ligijiet ta' Malta jiddisponi li:

825. (1) Id-disposizzjonijietta' dan it-Titolu ma jimpedux lill-qorti, fuq rikors ta' wahda mill-partijiet, li ghandu jigi nnotifikat lill-parti l-ohra, milli tikkorriegi b'digriet, f'kull zmien, xi zball ta' kalkolu li jkun sarfis-sentenza.

(2) Lanqas ma jimpedixxu lill-qorti milli tikkorregi zbalji fil-kliem uzat fis-sentenza, jew milli tbiddel espressjonijiet li ma jkunux cari, jew li jistghu jiftiehmu xort'ohra minn dak li kif jidher car riedet tfisser il-qorti, kemm-il darba jsir rikors ghaldaqshekk fi zmien tletin gurnata minn dak in-nhar tas-sentenza, u f'dak il-kaz, iz-zmien moghti minn dan il-Kodici ghall-appell mis-sentenza li tkun giet hekk ikkorregguta, jibda jghaddi minn dak in-nhar taddigriet moghti fuq it-talba ghall-korrezzjoni.


Dan l-artikolu ma jikkontemplax kazi ta' meta l-qortitonqos li tiddecidi xi talba fic-citazzjoni. Dan l-artikolu jipprospetta biss kazi ta' zball ta' kalkolu li jkunu saru fis-sentenza u korrezzjoni ta' zbalji fil-kliem jew tibdil ta' espressjonijiet mhux cari uzat fis-sentenza.

Appell ab omissa decision mhux disponibbli skond ma jipprovdi l-Artikolu 235 tal-Kap 12, biss il-parti interessata ghandha d-dritt li, fi zmien hmistax-il jum minn dak inhar tas-sentenza, titlob lill-qorti ta' l-ewwel grad li taqta' dik it-talba.

U Fin-nuqqas "...kull wahda mill-partijiet tista', f'kull zmien li jkun, titlob quddiem il-qorti ta' l-ewwel grad, bil-mezz ta' citazzjoni, id-decizjoni tat-talba li ma gietx deciza."

Ma jidhirx li dan in-nuqqas ghandu jwassal ghall-dikjarazzjoni ta' nullita` tas-sentenza appellata. Hawnhekk gie ikkonsiderat li s-sentenza tal-prim' istanza kienet tikkonforma mal-provvedimenti tal-Artikoli 218 u 219 tal-Kap 12. Inoltre l-provvedimenti ta' l-Artikolu 235 fuq citat juru li meta qorti tonqos li tiddecidi xi wahda mit-talbiet dan ma jgibx nullita` fis-sentenza.

Huwa minnu li t-tpacija ssehh 'ipso jure' u anke minghajr ma jafu d-debituri, "hekk kif ikunu jezistu zewgt idjun fi zmien wiehed"; infatti kif jghid is-subinciz (2) ta' l-Artikolu 1196 tal-Kap. 16 meta jigri hekk dawn "jinqatlu wiehed bl-iehor sa fejn ikunu ndaqs." Issa fi proceduri ghall-kundanna tal-konvenut ghal hlas ta' somma,dik is-somma tigi dovuta hekk kif tinghata s-sentenza. Ghalhekk jekk f'dawk il-proceduri tigi proposta kontro-talba, li wara kollox ghandha l-aspetti kollha ta' citazzjoni indipendenti, u bhala rizultat jkun jidher li l-konvenut huwa wkoll kreditur ta' l-attur, anke b'rispett lejn il-principju li ma ghandux jkun hemm multiplicita` ta' proceduri zejda bejn l-istess kontendenti, l-krediti reciprocighandhom jigu pacuti.

Dan kollu huwa rifless f'dak li jinghad fil-Kap 12 tal-Ligijiet ta' Malta fejn hija kontemplata l-procedura specjali ta' rikonvenzjoni. Infatti l-Art. 396 tal-Kap. 12 jipprovdi hekk:

"Fil-kawzi, l-konvenut jista' jaghmel kontro-talba kontra l-attur, basta li din il-kontro-talba tkun konnessa mat-talba ta' l-attur kif sejjer jinghad hawn taht:
meta l-kontro-talba tal-konvenut tkun gejja mill-istess fatt, jew mill-istess kuntratt jew titolu li minnu tkungejja t-talba ta' l-attur; jew
meta l-iskop tal-kontro-talba tal-konvenut huwa li jpaci l-kreditumitlub mill-attur, jew li b'kull mod iehor igib fix-xejn l-azzjoni ta' l-attur jew li jimpedixxi l-effetti taghha."
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni