Reference: 1615/1999/1

Judgement Details


Date
15/12/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
BALZAN EMANUEL vs BALZAN JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SOCJETA` KUMMERCJALI, XOLJIMENT MINHABBA SOSPENSJONI TAN-NEGOZJU GHAL PERIJODU BLA WAQFIEN TA ERBGHA U GHOXRIN XAHAR
Summary
Din kienet sentenza dwar sospensjoni jew waqfien min-negozju ai termini tal-Artikolu 214(2)(a)(i) ta' l-Att dwar il-Kumpanniji, liema Artikolu ittiehed mill-Insolvency Act 1986 (Section 12(1)(d)) Ingliza.

Il-poter tal-Qorti li xxolji l-kumpannija huwa wiehed diskrezzjonarju u l-fatt li tigi stabilita sospensjoni jew waqfien ma jfissirx li ghandu jkun hemm xoljiment awtomatikament.

Jista' jkun hemm cirkostanzi li jiggustifikaw il-kontinwazzjoni tal-kumpannija. Fejn in-negozju jkun gie semplicement sospiz il-Qorti trid tkun soddisfatta li hemm abbandun jew inabilita` li dan jitkompla. Il-Qorti, fl-accertar ta' tali intenzjoni ghandha tiehu kont tal-opinjoni u x-xewqat tal-maggoranza tal-azzjonisti. Il-fatt li jigi abbaundant wiehed mill-"objects" tal-kumpannija mhux bizzejjed.

Il-Qorti ghandha diskrezzjoni ampja sabiex tevalwa bir-reqqa c-cirkostanzi u l-fatti li jingabu quddiemha sabiex tiddeciedi jekk kienx hemm sospensjoni jew waqfien tan-negozju u jekk tali sospensjoni timmeritax li l-kumpanija tigi likwidata. Anki jekk jigi ppruvat li kien hemm sospensjoni jew waqfien il-qorti xorta wahda tista' tidddeciedi li ma tordnax l-istralc u dana peress li l-ligi tal-kumpaniji fejn jidhlu private companies thalliha f'idejn l-azzjonisti li jirregolaw it-tmexxija tal-kumpanija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info