Reference: 1207/1985/1

Judgement Details


Date
12/06/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
VALENZIA BRIAN NOE vs CAMILLERI JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI, SURROGA - CITAZZJONI, KORREZZJONI FL-OCCHIO TA` L-ISEM TAL-ASSIGURAT TAS-SOCJETA` ATTRICI LI TKUN GIET SURROGATA FID-DRITTIJIET TIEGHU
Summary
M'hemm xejn irregolari fil-fatt illi Qorti li tingieb a konjizzjoni taghha irregolarita' li procedurali fl-atti processwali, tiehu dawk il-passi necessarji - anke permezz ta' decizjoni f'gudikat taghha - biex tordna l-korrezzjoni mehtiega sabiex l-atti jigu mqeghda in regola. Dana multo magis f'cirkustanzi fejn jirrizulta adegwatament pruvat illi l-kontendenti kienu sostanzjalment qablu li tali korrezzjoni kellha ssir.

Meta jigi indikat minn kumpannija assiguratrici li tkun qed tagixxi in surroga tad-drittijiet ta' assigurat taghha dan ikun mehtieg biex jispecifika x'tip ta' danni kienet ghamlet tajjeb ghalihom is-socjeta' assikuratrici attrici billi rekwizit procedurali li tali motivazzjoni tigi registrata fl-okkju tal-kawza. Il-korrezzjoni fl-okkju tal-kawza tal-isem tal-assigurat li floku tkun qed tagixxi assigurazzjoni bl-ebda mod ma taffettwa s-sostanza tal-azzjoni imma biss tispecifika punt importanti ta' fatt li kellu jigi provat mill-assigurazzjoni. Mhux biss biex jillegittima l-azzjoni proposta mis-socjeta' assikuratrici attrici imma wkoll biex jigu precizati liemadanni jekk l-istess attrici ghamlet tajjeb ghalihom u li tallega li gew kagunati lill-assikurat taghha mis-socjeta' konvenuta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info