Reference: 458/2002/1

Judgement Details


Date
11/12/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
TABONE IMELDA ET vs GALEA AGNES ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI TA` JATTANZA, ELEMENTI TA` - AZZJONI TA` JATTANZA, MILLANTAZZJONI
Summary
Skond il-gurisprudenza, biex tirnexxi azzjoni ta' jattanza iridu jinkonkorru sitt elementi. Dawn l-elementi huma:

a) l-attur irid ikun fil-pussess, almenu de facto u prima facie, tal-oggett lijkun qed jikawtela;

b) il-konvenut ikun, bil-miktub, ressaq pretensjoni fuq dak l-oggett, l-esercizzju ta' liema pretensjoni tkun ghad trid tigi;

c) il-pretensjoni trid tkun spontanea,u mhux provokata bl-agir tal-attur;

d) il-pretensjoni irid ikollha l-karattru li tista' tigiesecitatata b'azzjoni gudizzjarja;

e) il-millantazzjoni jkollha skop determinabbli, specifikujew kapaci li jigi specifikat;

f) il-pretensjoni m'ghandhiex tkun kondizzjonata, jew tiddependi minn fatt li jista' jigri u ma jigrix.

Il-htiega tal-ispontaneata` tal-millantazzjoni huelement diversi drabi ribadit mill-gurisprudenza. Allegazjonijiet maghmula in proprja difesa f'attigudizzjarji wara l-provokazzjoni ta' haddiehor ma jistghux iservu bhala bazi tal-gudizzju ta' jattanza.

Il-provokazzjoni mhux mehtiega li ssir b'xi att gudizzjarju izda trid tirrizulta cara utindika b'mod inekwivoku l-opposizzjoni ghal xi dritt pretis jew gawdut mill-parti l-ohra. Kif intqal fil-gurisprudenza, m'hemmx millantazzjoni meta l-mezzi ta' difiza adoperati, jkunu necessarji ghall-konservazzjoni jew protezzjoni ta' dawk id-drittijiet, u jkunu determinati minn necessita` jew kawtela guridika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info