Reference: 346/1999/1

Judgement Details


Date
10/12/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
STAGNO NAVARRO ROSE MARIE ET vs KUMMISSJONI KONTROLL ZVILLUP ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DEZERZJONI, APPELLI MINN DECIZJONIJIET TAL-BORD TA` L-APPELL DWAR L-IPPJANAR - DEZERZJONI, FIL-GRAD TAL-APPELL - DEZERZJONI, KONSEGWENZI TA`
Summary
L-Artikolu 963(1)(2) tal-Kap. 12 jipprovdi li l-procedura bil-miktub ghandha tigi maghluqa fil-Qortita' l-Appell fiz-zmien perentorju ta' sena, liema terminu jibda jiddekorri mid-data tal-prezentatatar-rikors ta' appell. Hu evidenti li jekk ma jkunx hemm in-notifika tal-appellat, dan qatt ma jista' jkun jaf li sar ir-rikors ta' appell fil-konfront tieghu b'mod li jitpogga fil-posizzjoni li jwiegeb ghal dak ir-rikors biex b'hekk il-procedura bil-miktub titqies maghluqa skond l-Artikolu 146 tal-Kap. 12. Tali notifika, ghalhekk, trid issir mhux biss entro t-terminu ta' sena mid-data tar-rikorsta' appell, izda trid issir qabel ma tiskadi dik is-sena b'tali mod li thalli spazju ghaz-zminijiettar-risposta u tar-replika (Art. 144).

Meta l-procedura bil-miktub ma tkunx giet maghluqa fiz-zmien perentorju ta' sena kif fuq inghad, il-kawza (mhux semplicement, mela, l-appell izda l-kawzakollha kemm hi) titqies bhala dezerta (Art. 963(5)(b), Kap. 12), u s-sentenza appellata ssir gudikat(Art. 963(6)).

Fin-nuqqas ta' disposizzjonijiet specifici fil-Kap. 356 dwar kif ghandhom isiru u/jew jitmexxew appelli ghal u quddiem din il-Qorti minn decizzjonijiet tal-imsemmi Bord, necessarjament japplikaw mutatis mutandis id-disposizzjonijiet tal-Kap. 12 applikabbli ghall-proceduri quddiem din il-Qorti. Hekk, per ezempju, hemm it-terminu specifiku ta' hmistax-il jum sabiex isir ir-rikors ta' appell (Art. 15(10), Kap. 356), kif ukoll id-disposizzjoni specifika li "appell minn decizjoni parzjali tal-Bord jista' jigi pprezentat biss flimkien ma' appell mid-decizjoni finali tal-Bord"(Art. 15(2)). Mill-bqija japplikaw, kif inghad, id-dispisizzjonijiet l-ohra kollha tal-Kap. 12 li huma applikabbli ghall-proceduri quddiem din il-Qorti (ta' Appell).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info