Referenza: 2359/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/12/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CUSCHIERI NOEL
Partijiet
REGISTRATUR TAL-QRATI SUPERJURI vs BELLOTTI SALVU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, NATURA TAL-PROCEDURI - DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, TFIXKIL FL-EZEKUZZJONI TA` MANDAT
Fil-Qosor
L-istitut tar-Rispett lejn l-awtorita' tal-Qorti huwa mahsub proprju biex jissanzjona atti ta' disprezz, fosthom dawn fejn Marixxal jigi mfixkel fl-esekuzzjoni ta' ordni tal-Qorti. Fil-fatt, nonostante li l-proceduri jitressqu bil-mezz tac-citazzjoni u quddiem Qorti ta' gurisdizzjoni civili, dan l-istitut hu ta' natura penali u jgorr mieghu sanzjonijiet u pieni. Kif jidher mill-Artikolu 998 il-persuna li allegatament tikkommetti att ta' disprezz hi kunsidrata bhala li qieghda tigi akkuzata. "Mahemmx bzonn li wiehed jirrileva kemm hu mpellanti l-bzonn li l-ufficjali tal-Qorti, li jmorru biex jezegwixxu l-ordnijiet ta' l-awtorita' gudizzjarja jigu adegwatament protetti. Kien ikun perikolu kbir ghall-amministrazzjoni tal-gustizzja, u fl-istess hin ingustizzja ghalihom, kieku dawn l-ufficjali, li spiss jinstabu f' postijiet dizabitati fil-kampanja fl-esekuzjoni tad-doveri delikati u forsi anki perikoluzi, taghhom, jithallew bla protezjoni ta' l-Awtorita' li ghan-nom taghha jkunu qeghdin jagixxu."

Dan l-Istitut huwa "stabbilit mill-ligi, aktar milli bl-iskop li tigi kustodita d-dinjita' tal-Qorti, biex tigi tutelata l-amministrazzjoni tajba tal-gustizzja". Il-Qorti mhix parti interssata f' dan il-gudizzju. L-imhallef ma' ghandu ebda interess personali fil-meritu tal-procediment. L-uniku interess tal-Qorti u ta' l-Imhallef hu dak li jissussisti f' kull procediment, dak li ssir gustizzja skond il-ligi.

Jehtieg li kulhadd jifhem li biex jinzamm il-bwon ordini fis-socjeta' hadd ma jista' jmur kontra l-ligi. Ordni tal-Qorti ghandu jkun obdut u se mai ghandu jkun jkunkontestat fi proceduri ad hoc; izda certament tali ordni ma tistax tigi injorata. L-Artikolu 279 tal-Kap.12 espressament jiddisponi li hadd ma jista' jaghmel opposizzjoni ghall-esekuzzjoni ta' mandathlief wara li tkun saret l-esekuzzjoni.

Sabiex tikkonfigura opposizzjoni li tati lok ghal proceduri ta' disprezz, mhuwiex mehtieg vjolenza partikolari jew aggressivita' da parti tal-akkuzat, izda huwa bizzjjed kull att li jimpedixxi b' xi mod lill-Marixxal esekutant fl-esekuzzjoni ta' ordnimoghtija lilu mill-Qorti u kull forma ta' ostakolu f' dan is-sens iservi ta' opposizzjoni illecita ghal-istess ordni, u ghalhekk disprezz lejn l-Awtorita' tal-Qorti.

Illi fil-kaz in disamina,il-komportament tal-konvenuta meta din qaghdet quddiem l-oggetti li kellu jeleva l-Marixxal, bir-rizultat li dana ma setghax jelevahom, ikkwalifika bhala tfixkil u ostakolar ta' ufficjal tal-Qorti fl-esekuzzjoni ta' ordni moghtija minnu mill-Qorti u ghalhekk hija sanzjonabbli a tenur tal-Artikolu 997 tal-Kap.12.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni