Referenza: 12/2001

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/12/2003
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Ġudikatura
FILLETTI JOSEPH A., SCICLUNA DAVID, MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs MOHAMED MOHAMED ABUSETTA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
L-artikolu 29 tal-Kap 101 jipprovdi testwalment:

"Meta dwar persuna misjuba hatja ta' reat kontra din l-Ordinanza, il-prosekuzzjoni tiddikjara fil-process li dik il-persuna tkun ghenet lill-Pulizija biex taqbad lill-persuna jew lill-persuni li jkunu pprovdewlha l-medicina, jew il-persuna misjuba hatja kif intqal qabel tipprova ghas-sodisfazzjon tal-Qorti li tkun hekk ghenet lill-Pulizija, il-piena titnaqqas .."

Jirrizulta mill-atti ta' l-istruttorja li fil-fatt l-appellant identifika l-persuna li qabbditu biex imur il-Marokk ghad-droga. Izda kif jidher car mill-artikolu 29 citat,it-tnaqqis fil-piena jsir meta l-hati jkun ghen "lill-Pulizija biex taqbad lill-persuna jew lill-persuni li jkunu pprovdewlha l-medicini". F'dan il-kaz il-medicina perikoluza ma gietx ipprovduta ("supplied", fit-test Ingliz) lill-appellant mill-persuna indikata minnu fix-xiehda tieghu li kienet toqghod ir-Rabat ta' Malta. U kwantu ghall-persuna li pprovdietlu d-droga fil-Marokk, m'hemm l-ebda prova li dan "inqabad". Ghalhekk kellha ragun l-ewwel Qorti meta qalet li "f'dan il-kaz ma hemmx l-estremi ghall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 29 tal-Kap 101". Nonostante dan hija xorta wahda hadet in konsiderazzjoni l-fatt li l-appellant ikkoopera mal-Pulizija.


Ir-raza tal-cannabis, mhijiexfl-istess klassi ta' drogi ohrajn bhalma huma l-eroina u l-kokaina ghalkemm il-ligi ma taghmilx distinzjoni. Izda peress li mhijiex perikoluza daqs ohrajn, dan ghandu jittiehed bhala cirkostanza li ghandha tigi kkunsidrata meta l-Qorti tigi biex tistabilixxi l-piena.

Din il-Qorti taqbel li l-ligi ma taghmilx distinzjoni bejn medicina perikoluza u ohra u li l-margini ta' piena hi l-istess ghall-medicini perikoluzi kollha. Ghall-finijiet ta' piena huwa maghruf ukoll li l-Qrati taghna jaghtu konsiderazzjoni ghal aspetti bhalma huma l-kwantita' involuta u l-purezza tad-droga in kwistjoni.Kuntrarjament ghal dak li sostniet id-difiza pero`, galadarba l-cannabis huwa trattat mil-ligi bl-istess mod bhall-medicini perikoluzi l-ohra, ma jistax jinghad li mhijiex fl-istess klassi ta' drogi ohrajn. Taht is-sistema legali taghna, klassi wahda ta' medicini perikoluzi tezisti fil-Kap 101. U jekk id-difiza ghandha xi dubju dwar il-perikolozita` o meno tal-cannabis, bizzejjed issir riferenzaghal studji u rapporti innumerevoli li jikkonfermaw il-problemi fizici, mentali, psikologici, mediciu socjali assocjati ma' l-uzu tal-cannabis u li jwasslu lil din il-Qorti tirrespingi l-aspettattiva tad-difiza li l-Qorti ddahhal kuncett iehor fil-konsiderazzjonijiet dwar il-piena, dak ta' distinzjoni bejn gradi ta' perikolozita` bejn sustanza u ohra.

Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni