Reference: 37/2002

Judgement Details


Date
27/11/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
AQUILINA JOSEPH NOE vs L-AWTORITA TA' MALTA DWAR L-AMBJENT U L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, APPELL MINN DECIZJONIJIET PARZJALI TA`
Summary
Il-Ftehim bejn is-Santa Sede u Malta ffirmat fit-28 ta' Novembru 1991, Ii huwa anness bhala skeda mal-Att numru IV tal-1992 dwar il-Propjeta' tal-artijiet Ekklezjastici kien intiz sabiex jirrigola t-trasferiment lill-Istat ta' dik il-proprjeta' mmobbiljari f'Malta hemm indikata li kienet deskrittabhala li ma hijiex intiza mill-Knisja Kattolika ghal skopijiet pastorali u ghad-definizzjoni ta' certi kwistjonijiet li ghandhom x'jaqsmu mar- relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat dwar l-istess proprjeta' kollha li jirreferi ghaliha l-istess Ftehim. Tali Ftehim sar parti mill-Ligi ta' Malta bil-promulgazzjoni tal-Att IV tal-1992 tat-12 ta' Gunju 1992 kif provdut fl-artikolu 10 tal-istess Att.

L-Att dwar l-Ippjanar tal-Izvilupp kif sussegwentement emendat gie promulgat fit-28 ta' Ottubru 1992, att li ta' adittu ghall-holqien tal-Awtorita' tal-Ippjanar u l-poteri taghha hemm indikati,inkluz sistemi ta' appell inkluza l-procedura ta' appell minn decizjonijiet tal-Bord tal-Appell dwar l-Ippjanar.

Ma hemm l-ebda dubju li ghal dik il-proprjeta' mmobbli tal-Knisja u tal-entitajiet ekklesjastici li baqaw proprjeta' tal-istess u ma kienux jinvolvu trasferiment lill-Istat skontl-imsemmi Ftehim, ma hemm l-ebda disposizzjoni tal-Ligi inkluz fl-emendi ghall-Kap 356 li b'xi mod jindikaw li l-istess proprjetajiet ma humiex suggetti ghall-istess disposizzjonijiet tal-imsemmi Att,u ghalhekk skont id-disposizzjonijiet kollha tal-istess Kap 356, l-istess proprjeta' mmobiljari tal-entitajiet ekklesjastici huma wkoll soggetti ghall-istess Att.

M'ghandha ssir ebda distinzjoni bejn zvilupp li jsir fuq barra u zvilupp li jsir fuq gewwa ta` proprjeta` tal-knisja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info