Referenza: 974/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/10/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Partijiet
MICALLEF RICHARD ET vs MID-MED BANK PLC
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BEJGH IN SUBBASTA, SOSPENSJONI TAL-PROCEDURI FUQ TALBA TAD-DEBITUR
Fil-Qosor
L-artt. 326 u 353(2) tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili jghidu hekk:

326. (l)L-irkant jew il-liberazzjoni ghandhom dejjem jitwaqqfu fuq talba tad-debitur bil-kunsens tal-kreditur, jew fuq talba tal-kreditur bil-kunsens tad-debitur, u, f'dan il-kaz, kif ukoll meta t-twaqqif isir minhabba impediment legittimu iehor, ghandhom jinhargu avvizi godda sabiex l-irkant jissokta.

(2) Jekk it-twaqqif ta' l-irkant jigi mitlub mid-debitur jew minn terza persuna, minghajr il-kunsens tal-kreditur, it-talba ma tigix milqugha, kemm-il darba, flimkien maghha, ma titqighedx f'idejn ir-registratur, somma illi, fil-fehma ta' dan, tkun bizzejjed biex taghmel tajjeb ghall-ispejjez li jsiru minhabba t-twaqqif.

(3) Ma tigix lanqas milqugha t-talba ghat-twaqqif ta' l-irkant,illi, minghajr il-kunsens tal-kreditur, tigi maghmula f'anqas minn sitt ijiem qabel il-jum iffissatghall-irkant, kemm-il darba min jaghmel it-talba ma jahlifx f'idejn ir-registratur, illi r-raguni tat-twaqqif inqalghat f'dak iz-zmien, inkella, illi hu ma kienx jaf b'dik ir-raguni qabel dak iz-zmien.

(4) Kull min ghandu interess jista' jaghmel rikors li bih jitlob lill-qorti tirrevoka contrario imperio d-digriet taghha li bih tkun awtorizzat it-twaqqif ta' l-irkant jew tal-liberazzjoni ul-qorti ghandha tisma' lill-partijiet b'mod sommarju qabel ma taghti d-digriet taghha. Kull digriet bhal dan ma jista' jigi kkontestat f'ebda qorti.

353. (2) Jigi wkoll imwaqqaf l-irkant ta'l-immobbli mitlub mill-kreditur, kemm-il darba d-debitur jipprezenta immobbli iehor li jkun bizzejjed biex bih jithallas il-kreditur, bla ebda xkiel jew tfixkil.

Dawn iz-zewg artikoli ghandhomjinqraw flimkien ghax it-terminu li fih tista' ssir it-talba tad-debitur ghat-twaqqif huwa mahsub biex il-qorti jkollha zmien bizzejjed biex taghmel l-istharrig mehtieg bla ma jkollha ghalfejn twaqqaf il-bejgh sakemm tasal ghad-decizjoni. Ghalhekk it-terminu hu mahsub biex il-proceduri ma jitwaluxghalxejn u ma jkunx hemm spejjez zejda sabiex jissokta l-irkant fil-kaz li jkun instab li ma kienxhemm raguni tajba biex il-bejgh ma jsirx.

Li rridu naraw mela hu jekk il-proprjetà mressqa kinitx bizzejjed biex biha tithallas is-socjetà konvenuta, "bla ebda xkiel jew tfixkil". Naturalment,id-dejn li rridu nqisu huwa dak li ghall-hlas tieghu saru l-proceduri tal-bejgh sub hasta; kull dejn iehor ma jitqiesx ghall-ghanijiet ta' l-art. 353(2).

Ma kienx bizzejjed ghad-debitur li jipprezenta stima - li lanqas ma kienet imwettqa bil-gurament - tal-proprjetà: kellu wkoll juri illima kien hemm ebda xkiel jew tfixkil biex il-proprjetà tinbigh u jithallas il-kreditur. Kellu ghalhekk juri illi dik il-proprjetà kienet hielsa minn kull ipoteka jew privilegg li jiggradwaw qabel dawktal-kreditur. Lanqas ma hu mehtieg illi l-kreditur juri li kien hemm kawzi ta' preferenza ta' terzi; kien imiss lid-debitur li juri li ma kien hemm ebda "xkiel jew tfixkil" bhal dak.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni