Referenza: 343/1986/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/11/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
DEBONO WILLIAM NOE vs COPPINI SAVIOUR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KONKORRENZA SLEALI, TIXRID TA` NOTIZJI LI JAGHMLU HSARA GHALL-INDUSTRJA JEW KUMMERC TA` KUMMERCJANTI OHRA - MANDAT, RESPONSABILITA` TAL-MANDANT
Fil-Qosor
Dejjem gie ritenut li sabiex kummercjant jinzamm responsabbli ta' konkorrenza zleali taht l-Artikolu34(1) tal-Kodici tal-Kummerc in-notizzji, veri jew foloz, li huwa jxandar u li jistghu jaghmlu hsara ghall-industrja jew kummerc ta' kummercjanti ohra iridu jkunu tali li jiddenigraw l-"prodott" li qed jigi spaccjat minn dak in-negozjant. Ma jistax jkun hemm konkorrenza zleali meta hemm l-identita`tal-prodott u di piu meta l-prodott offrut ikollu l-istess sors.

Il-kazi ta' konkorrenza sleali huma mil-ligi taghna kontemplati tassativament. Ghalhekk mhux permess li parti tipprova tibbazat-talbiet taghha taht l-kuncett tal-"limiti tal-konkorrenza" kemm-il darba c-cirkostanzi ma jinkwadrawx b'mod rigoruz ma dak li huwa espressament provdut mil-ligi u l-Qorti ma ghandha ebda diskrezzjoni fir-rigward.

Issa l-Artikolu 49 tal-Kodici Civili jiddisponi li "Fin-nuqqas ta' patt, ta'ligi jew ta' uzu kuntrarju, ir-rapprezentanza kummercjali hija regolata mid-disposizzjonijiet tat-Titolu XVIII tat-Taqsima II tat-Tieni Ktieb tal-Kodici Civili sa fejn jistghu jghoddu, barra mid-disposizzjoni ta' l-artikolu 1861." Fi ftit kliem rapprezentanza kummercjali hija regolata bid-disposizzjonijiet dwar l-istitut tal-mandat.

L-Artikolu 1864 tal-Kap 16 jipprovdi li "Il-mandatarju ma jista' jaghmel xejn li johrog mil-limiti tal-mandat" u l-mandant mhux obbligat ghal dak li l-mandatarju jaghmel barra mil-limiti tas-setgha li jkun inghata hlief "jekk hu (il-mandant) ikun irratifika espressament jew tacitament dak l-eghmil." (Art. 1880(2)).

L-Artikolu 1874(1) tal-KodiciCivili jiddisponi li "Il-mandatarju jwiegeb mhux biss ghall-eghmil doluz, izda wkoll ghal negligenzafl-ezekuzzjoni tal-mandat."

L-Artikolu 1037 tal-Kodici Civili jistabilixxi li "Kull min ghal xi xoghol jew servizz iehor iqabbad persuna mhux ta' hila, jew illi hu ma jkollux raguni jahseb lihija ta' hila, hu obbligat ghall-hsara illi dik il-persuna, minhabba n-nuqqas ta' hila taghha, tikkaguna lil haddiehor fl-esekuzzjoni tax-xoghol jew servizz hawn fuq imsemmi." Dan ghaliex sabiex ikun hemm dik li tissejjah "vicarious liability" irid jirrizulta li l-principal kien 'konsapevoli' tan-nuqqasijiet tal-impjegat tieghu - fl-assenza ta' din il-prova ghandu japplika l-principju enuncjat fl-Artikolu 1031 tal-Kodici Civili li "kull wiehed iwiegeb ghall-hsara li tigri bi htija tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni