Reference: 679/1999/1

Judgement Details


Date
27/11/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
PORTELLI SAVIOUR SIVE ALDO vs PORTELLI FRANCIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
KOMPROPRJETA`, TIBDIL MAGHMUL MINN WIEHED MILL-KOMPROPRJETARJI
Summary
L-Artikolu 493 tal-Kodici Civili jipprovdi :-

493. "Ebda komproprjetarju ma jista' jaghmel tibdil fil-haga in komun minghajr il-kunsens tal-komproprjetarji l-ohra, lanqas jekk jidhirlu hu ta' gid ghal kulhadd.

Ezami ta' dan l-Artikolu jindika zewg kuncetti fundamentali. Komproprietarjuma jistax, minghajr il-kunsens tal-komproprietarji l-ohra, ibiddel il-haga in komun anke fejn isostni li dan it-tibdil huwa ta' beneficcju ghal kulhadd, basta li, bl-ghemil tieghu, l-oggett in komunijkun qieghed jinbidel. Il-kelma tibdil fis-sens grammatika taghha tfisser li jkun sar kambjament fl-oggett in kwistjoni b'dan illi m'ghadux jikkonsisti fil-forma originali tieghu. Xoghlijiet ta' dekorazzjoni jew xoghlijiet superficjali ohra anke fit-tifsira originali ta' din il-kelma ma jbiddlux in-natura ta' l-oggett u ghalhekk ma humiex kolpiti bis-sanzjoni ta' l-Artikolu fuq citat. Dan huwa wkoll guridikament logiku peress illi l-iskop ta' dan l-Artikolu huwa li jipprotegu lill-komproprjetarji li ma ghandhomx il-pussess ta' l-oggett in kwistjoni milli arbitrarjament isir it-tibdil f'dak l-oggett mill-komproprjetarji li jkollhom il-pussess, liema tibdil jista' serjament jaffettwa n-naturata' l-oggett/fond in kwistjoni.

Madanakollu hemm gurisprudenza li ssostni li hemm bzonn li jinghata l-kunsens mill-komproprjetarji kollha minghajr distinzjoni ghat-tip ta' xoghol.

Il-Qorti hawnhekk ghazlet li ssegwi l-gurisprudenza li tippermetti xogholijiet ta' natura ordinarja u li ma biddlux in-natura tal-oggett minghajr il-kunsens tal-komproprjetarji kollha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info