Referenza: 27/1997

Dettalji tas-Sentenza


Data
24/11/2003
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Ġudikatura
FILLETTI JOSEPH A., CAMILLERI GINO, SCICLUNA DAVID
Partijiet
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs ALI MEHEMED KRETA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DROGA, KOMPLICITA` FIL-PUSSESS TA` - KOMPLICITA`, INKLUZA FL-AKKUZA TAR-REAT - PROVA, APPREZZAMENT TAL-QORTI TAL-APPELL
Fil-Qosor
Il-ligi tippermetti li persuna akkuzata bhala awtur ta' reat tista' tigi dikjarata hatja invece ta'komplicita` f'dak l-istess reat. Is-subartikolu (2) ta' l-artikolu 467 tal-Kodici Kriminali kif allura vigenti kien jitkellem car dwar dan:

"Meta ma jigix ippruvat li l-akkuzat, jew xi wiehed mill-akkuzati, kien l-awtur jew wiehed mill-awturi tar-reat migjub fl-att ta' l-akkuza, izda jigi ippruvat li kien komplici, il-guri jista' jiddikjara l-akkuzat hati bhala komplici f'dak ir-reat".

Dan is-subartikolu ma jaghti lok ghal ebda ekwivocita`. Ghalhekk, ghalkemm l-akkuzat ma giex originalment akkuzat b'komplicita` fir-reati addebitati lilu fl-att ta' akkuza izda gie akkuzat bhala l-awtur taghhom, a bazi tal-ligi u anke a bazi tat-teorija ta' related criminality huwa legalment korrett li l-gurati jiddikjarawh hati ta' komplicita` f'dawk l-istess reati kemm-il darba hekk jirrizulta mill-provi.

Il-paragrafu (c) ta' l-artikolu 589 tal-Kodici Kriminali jispecifika li l-attta' l-akkuza ghandu "ifisser il-fatt li jikkostitwixxi r-reat, bil-partikularitajiet li jkunu jistghu jinghataw dwar iz-zmien u l-lok li fihom ikun sar il-fatt u dwar il-persuna li kontra taghha r-reat ikun sar, flimkien mac-cirkostanzi kollha li, skond il-ligi u fil-fehma ta' l-Avukat Generali, jistghu jkabbru jew inaqqsu l-piena".

Sakemm fatt imsemmi fl-att ta' l-akkuza ma jikkostitwix element essenzjali tar-reat addebitat lill-akkuzat, b'mod li jekk ma jigix ppruvat tali fatt l-akkuzatma jkunx hati ta' tali reat, il-fatti nnifishom kontenuti fin-narrativa jew il-parti espozitiva ta'l-att ta' l-akkuza huma intenzjonati biss biex jispecifikaw in-natura tal-kaz tal-prosekuzzjoni, l-atti principali li minnhom l-Avukat Generali jistieden lill-gurati jikkonkludu li sehh reat u li l-akkuzat kien il-persuna li kkommettiet tali reat.

Il-komplicita` fil-pussess ta` droga mhuwiex impossibbli. Jekk persuna ghandha bzonn post biex tahzen xi droga u persuna xjentement tikri jew tislef post ghal dan l-iskop, dik il-persuna tkun ghenet jew assistiet lill-awtur tar-reat ta' pussess u ghalhekk tkun saret komplici skond il-paragrafu (d) ta' l-artikolu 42 tal-Kap 9.

L-apprezzament tal-fatti, huwa apprezzament li l-ligi tirrizerva fl-ewwel lok lill-gurati fil-kors tal-guri, u li din il-Qorti ma tiddisturbahx, anke jekk ma tkunx necessarjament taqbel mija fil-mija mieghu,jekk il-gurati setghu legittimament u ragonevolment jaslu ghall-verdett li jkunu waslu ghalih. Jigifieri l-funzjoni tal-Qorti ta` l-Appell ma tirrizolvix ruhha f'ezercizzju ta' x'konkluzjoni kienet tasal ghaliha hi kieku kellha tevalwa l-provi migbura fi prim'istanza, imma li tara jekk il-verdett milhuq mill-gurija li tkun giet "properly directed", u nkwadrat fil-provi prodotti, setax jigi ragonevolment u legittimament milhuq minnhom. Jekk il-verdett taghhom huwa regolari f'dan is-sens, il-Qorti ta' l-Appell ma tiddisturbahx.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni