Reference: 2269/1997/1

Judgement Details


Date
17/11/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CRANES & COMMERCIAL SALES LIMITED vs MICALLEF LAWRENCE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITT TA` PROPRJETA`, TRASFERIMENT TA` HWEJJEG MOBBLI - VETTURA, PROPRJETA` TA` - VETTURA, TRASFERIMENT TA`
Summary
L-Artikolu 1347 tal-Kodici Civili jipprovdi illi "l-bejgh hu perfett bejn il-partijiet, u, kwantu ghall-bejjiegh, il-proprjeta` tal-haga tghaddi ghand ix-xerrej, malli jsir il-ftehim fuq il-haga u fuqil-prezz, ghalkemm il-haga tkun ghad ma gietx ikkunsinnata u lanqas ma jkun ghad thallas il-prezz;u minn dak il-hin il-haga nfisha tibqa' ghar-riskju u ghall-uzu tax-xerrej";

Fl-istat prezenti tal-ligi ma ghadhiex rikjesta taht l-Att XVII ta' l-1993: Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti (Kapitolu 364) li ssostitwixxa il-Kapitolu 68, il-formalita` ta' l-iskrittura ghal fini ta' xiri u trasferiment ta' vetturi.

Ghalhekk il-gurisprudenza fis-sens illi meta jsir negozju ta' vetturi lima jsirx bil-miktub dan ikun null u inezistenti ipso jure u ma jistax iservi bhala titolu ta' azzjoni f' kawza m'ghadiex aktar applikabbli.

F'materja ta' bejgh ta' mobbli il-proprjeta` tal-haga venduta tghaddi fil-proprjeta` ta' l-akkwirent malli jsir ftehim fuq l-oggett u l-prezz. Dan jattalja ruhu mad-disposizzjoni generali ta' l-Artikolu 994 tal-Kapitolu 16 li jghid li di regola l-proprjeta` tigi trasmessa b' effett tal-kunsens tal-partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info