Reference: 868/1983/1

Judgement Details


Date
24/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
SCERRI JOSEPH vs CARUANA ANTHONY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BUON VICINAT, PARAMETRI TA` - SERVITU`, KREAZZJONI BID-DESTINAZZJONI TA` SID TA` ZEWG FONDI - SERVITU`, KWALUNKWE DUBJU DWAR SUSSISTENZA GHANDU JMUR FAVUR IL-FOND SERVJENTI - SERVITU`, STILLICIDJU
Summary
Ghall-finijiet tas-servitu` kreata bid-destinazzjoni tas-sid ta` zewg fondi il-kawza guridika li tkun holqot is-separazzjoni taz-zewg fondi hija irrilevanti. Tali separazzjoni tista` tinholoq bl-aljenazzjoni ta` wiehed miz-zewg fondi jew minn porzjon ta` l-istess fond.

Ir-rekwizit essenzjalita' din ix-xorta ta' servitu` 'per destinazione del padre di famiglia' hi dik li kien dan is-sid taz-zewg fondi li qieghed jew halla l-haga fl-istat li minnha titnissel is-servitu`.

Altrimenti,ma jista' qatt jinghad li s-servitu` kienet valutata u giet krejata b'att ta' volonta` tal-istess persuna proprjetarja li ddestinat li l-proprjeta` taghha tkun gawduta meta tigi trazmessa lil terzi bil-mod kif is-servitu` minnu krejata tkun timponi. Jekk xi wahda miz-zewg proprjetajiet tkun diga` ghaddiet fil-proprjeta` ta' haddiehor u ma tkunx baqghet tal-istess proprjetarju, is-servitu` ma' jista' qatt jigi konsidrat li giet krejata bil-volonta` tal-istess persuna wahda proprjetarja, imma trid necessarjament jitqies li se mai tkun giet krejata bil-konkors tal-kunsens tas-sidien taz-zewg proprjetajiet. F'din l-eventwalita` hu ovvju li l-holqien tas-servitu` ghandu, per forza, isir tramiteatt pubbliku u b'hekk biss jista' jigi provat'.

Il-ligi, ex Artikolu 445 Kod. Civ. Tohloq presunzjoni cara illi 'kull sid ghandu jibni l-bjut tal-fond tieghu b'mod li l-ilma tax-xita ma jaqax fuq il-fond tal-gar'. Inoltre, anke jekk is-servitu` tal-katusi in diskussjoni seta' kien, gratia argomenti, fil-hsieb tas-sid originarju, hi dottrina u gurisprudenza pacifika illi mhix koncepibbli l-krejazzjoni ta' servitu` fuq il-fond proprju - nemo ipsi servitutem debet.

Jibqa' l-fatt illil-konvenzjoni dwar il-kostituzzjoni ta' servitu`, jew l-ezercizzju taghha, ghandha tigi interpretataf'sens restrittiv u kull dubju dwar din il-materja ghandha tigi rizolta a favur is-sid tal-fond servjenti.

Molestja ta' dritt hija ritenuta bhala 'dik li jkollha bhala oggett taghha pretensjoni fuq il-proprjeta` tal-haga, jew fuq kwalunkwe zmembrament tal-proprjeta` (per ezempju, servitu`),jew anke fuq il-pussess fis-sens strett tal-kelma, liema pretensjoni tikkostitwixxi offiza permanenti lill-proprjeta` jew lill-pussess'.

Sabiex tigi mixurata l-gravita` tal-molestja wiehed iridihares mhux biss lejn in-natura imma anki lejn il-posizzjoni u s-sitwazzjoni tal-fondi u lejn l-anterjorita` tal-pussess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info