Referenza: 154/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/11/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
JENSEN TESTAFERRATA NICHOLAS PRO ET NOE vs GRIMA GIOVANNA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL, META L-QORTI TAL-APPELL TIRRIMETTI L-ATTI QUDDIEM L-EWWEL QORTI - APPELL, SENTENZA IN PARTE - LOKAZZJONI, FTIT UZU JEKWIVALI GHAL NON USO - LOKAZZJONI, NON USO - ELEMENTI TA` - LOKAZZJONI, NON USO FIL-KAZ TA` HANUT - LOKAZZJONI, NON USO FIL-KAZ TA` HANUT - TNAQQIS TA` ATTIVITA` KUMMERCJALI
Fil-Qosor
L-Artikolu 231 (1) tal-Kodici ta' Organizazzjoni u Procedura Civili tassattivament jiddisponi illi "jekk diversi kwestjonijiet f'kawza jinqatghu b'sentenzi separati, jista' jsir appell minn kull wahdaminn dawk is-sentenzi wara s-sentenza finali u fiz-zmien li jmiss li jibda jghodd mill-jum meta tinghata l-ahhar sentenza; u f'dak l-appell ghandhom jissemmew espressament is-sentenza jew sentenzi liminnhom isir appell".

Fl-istat tal-ligi procedurali qabel l-emendi bl-Att XXIV ta' l-1995, l-fehma pacifika kienet illi "l-appell ikun null ghal dawk is-sentenzi li ma jissemmewx espressament,mhux biss fil-petizzjoni, imma wkoll fin-nota tal-appell".

Id-disposizzjoni fuq imsemmija tapplika wkoll "ghas-sentenzi tal-Bord tal-Kera, meta ma jkun hemm xejn kuntrarju fil-ligi specjali tal-Bord, jew meta ma jkunux manifestament inapplikabbli jew xort'ohra nkompatibbli mal-funzjonijiet specjali tal-Bord".

Hu principju konkordi abbraccjat minn gurisprudenza kostanti illi n-non usu ghal zmien twil hu parifikat ghall-kambjament fid-destinazzjoni. S'intendi kull kaz ghandu l-fattezzi partikolari tieghu u, allura, f'kazijiet konsimili "jehtieg dejjem li jigu valjati c-cirkostanzi partikolari tal-kaz li jkun" biex minnhom jigi stabbilit jekk l-allegazzjoni dedotta mis-sid lokatur hiex ben motivata u, fuq kollox, radikata. Materja bhal din hi wahda ta' fatt li kellu jigi provat u kien jispetta lill-Bord li jevalwa sew u jiddeciedi dwarha.

Il-fatt biss li l-intimat seta' ghal xi raguni jew ohra naqqas xi ftit l-attivita` kummercjali tieghu u allura l-fatt biss illil-fond ma baqghax jigi uzat bl-istess frekwenza kif kien jintuza precedentement, ma jammontax ghan-non uso fis-sens tal-ligi. Is-sidien rikorrenti kellhom jissodisfaw lill-Qorti illi l-inkwilin kieneffettivament abbanduna l-fond lilu mikri billi ma baqghax juzah ghall-iskop li ghalih inkera. Prova din li tigi newtralizzata jekk l-inkwilin da parti tieghu jissodisfa l-Qorti li hu baqa' juza l-fond skond il-htiega tan-negozju tieghu.

Huwa ben maghruf illi mhux l-iskop tal-ligi li jivvantaggja lis-sid li japprofitta ruhu minn kull cirkostanza biex jippriva lill-inkwilin tieghu mit-tgawdija tal-fond u l-protezzjoni tal-ligi. Fis-sistema tal-ligi taghna, u dan ighodd anke f'kazijiet bhal dak prezenti, il-piz probatorju hu mixhut fuq ir-rikorrenti sidien li jallegaw il-fatt tan-"non-uzu". Dan l-oneru li juri il-legittimita` u l-fondatezza tal-pretensjoni ma giex adegwatament dizimpenjat.

Huwa pacifikament logiku illi jekk talba ghar-ripresa ta' fond quddiem il-Bord tkun bazata fuq aktar minn kawzali wahda u l-Bord jakkolji wahda minnhom u ma jidholx fil-kawzali jew kawzalitajiet l-ohra, jekk imbaghad fl-appell il-Qorti ma taqbelx mal-Bord u tirrevoka s-sentenza kif bazata fuq il-kawzali milqugha, hemm lok li l-atti jigu rinvjati lill-Bord sabiex il-kawza tigi trattata u deciza fuq il-kawzali jew kawzalitajiet l-ohra li l-Bord ma jkunx dahal fihom.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni